Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114. www.kmplock.eu ogłasza postępowanie w trybie postępowania ofertowego na:

 na kompleksowe ubezpieczenie mienia, elektroniki, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk komunikacyjnych Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o”.

 Zapytanie ofertowe w trybie zamówienia sektorowego poniżej progów określonych ustawą  Prawo zamówień publicznych określone na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami)

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o.

 a)    ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

 b)    ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

 c)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

 d)    ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych,

e)    ubezpieczenie autocasco,

 f)   ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów.

 2.      Na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 6 w związku z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla zamówień sektorowych. Zamawiający jednakże, w niektórych postanowieniach będzie odwoływał się do zapisów ustawy Pzp.

3.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji do postępowania zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” obowiązującego  w KM – Płock    Sp. z o.o. ,

4.     Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem  brokera ubezpieczeniowego  STBU  który jest brokerem obsługującym Zamawiającego.

5.     Szczegółowe warunki zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

6.      Przewidywany okres ubezpieczenia:  od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

7.      Miejsce składania ofert: Komunikacja Miejska –Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09 –   400 Płock,

8.      Termin złożenia oferty:       do dnia  04.12.2019.r do godziny 10:00

9.         Otwarcie ofert: nastąpi  w dniu 04.12.2019r. o godzinie 10:30  w pok. 214

10.      Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

11.           Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanym kryteriami oceny ofert:

 

Kryterium

Waga

Cena

80

Fakultatywne warunki ubezpieczenia

20

 12.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnych dalszych negocjacji oferty dwóch wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów wśród złożonych ofert. 

 Specyfikacji Istotnych Waunków Zamówienia wraz  z załacznikami dostępna na stronie https://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 miesięcy temu (wtorek, 26 listopada 2019, godzina 14:23)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 695 294
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 26 listopada 2019, godzina 14:27
  • Historia aktualizacji

  • 26 listopada 2019, godzina 14:27 Aktualizacja danych