Dostawy - 456794-2019
30/09/2019 S188 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I. II. III. IV. VI.
Polska-Płock: Autobusy niskopodłogowe
2019/S 188-456794
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Sekcja II: Przedmiot
I.1) Nazwa i adresy
Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Tel.: +48 243675167
E-mail: jacek.woznicki@kmplock.eu
Faks: +48 243675114
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kmplock.eu
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kmplock.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.platformaz
akupowa.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń,
które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp
do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http
s://www.platformazakupowa.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa 6 szt. autobusów używanych
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
II.1.2) Główny kod CPV
34121400
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Dostawa 6 szt. autobusów używanych o długości 11,5-12,5 m. Szczegóły
zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 6 szt. autobusów używanych o długości 11,5-12,5 m
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Unifikacja z taborem Zamawiającego / Waga:
30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone zostały w projekcie do umowy
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
zamówienia
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:
nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, POLSKA, sala
214
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą elektronicznej platformy zakupowej.
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 2
do SIWZ sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Zamawiający dopuszcza, aby
Wykonawca w tym zakresie ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji alfa
części IV JEDZ.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
— Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu oczekiwanej przez
Zamawiającego, zgodnej z OPZ normy dopuszczalnej emisji spalin.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 3:
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21;
2) ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
3) dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1) i 2) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 4 ppkt 1 i 2,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 4 ppkt
3) stosuje się.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2019

Dokumenty przetragowe dostępne są pod linkiem  

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/260940

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 01 października 2019, godzina 09:01)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 695 197
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji