OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie,
tel. 24 3675167, faks 24 3675114.
www.kmplock.eu ogłasza dialog techniczny dotyczący realizacji zadania; „Płocka Karta Mieszkańca”

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

 

Kinga Wochowska tel. 24 367-51-16, kinga.wchowska@kmplock.eu

 

Jacek Woźnicki tel. 24 367-51-67, jacek.woznicki@kmplock.eu

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  Płocka Karta Mieszkańca

 

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, stanowiącym załącznik 2  do niniejszego postępowania.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

 

1.     Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Płocka Karta Mieszkańca.

 

2.     Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie wdrożenia aplikacji mobilnej pod roboczą nazwą „Płocka Karta Mieszkańca” .

 

3.     W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

 

4.       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wdrożenia, uruchomienia, utrzymania, asysty technicznej, rozwoju oraz bieżącej konserwacji systemu zarządzania mobilną kartą miejską.

 

5.       W wyniku wdrożenia usługi mobilna karta miejska będzie umożliwiała mieszkańcom skorzystanie z usług i atrakcji oferowanych przez Gminę - Miasto Płock i inne podmioty (np. : kulturalne, sportowe, komunikacyjne, rekreacyjne) oraz z rabatów u partnerów handlowych.

 

6.     System powinien być dostępny 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu,

 

7.     System powinien zapewniać obsługę bieżącego przyjmowania wniosków, zarówno online,         jak i w punktach obsługi mieszkańców,

 

8.       System powinien umożliwiać aktywowanie funkcjonalności karty miejskiej w aplikacji mobilnej oraz wydawanie kart zbliżeniowych w punktach obsługi mieszkańców,

 

9.       System powinien zapewnić nadawanie uprawnień pracownikom zamawiającego - do poziomu wskazanego przez zamawiającego

 

10.   System musi zapewniać bezpieczeństwo zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.,

 

 1. System powinien być wyposażony w panel administracyjny, aplikacje mobilne zainstalowane na smartfonach (z systemem Android w wersji powyżej 4.3 oraz iOS w wersji co najmniej 10) i stronę internetową (portal informacyjny),
 2. System powinien umożliwiać komunikację z mieszkańcami: poprzez aplikację mobilną oraz
  e-mailową,
 3. System musi umożliwiać partnerowi handlowemu identyfikację i weryfikację uprawnień do skorzystania ze zniżek,
 4. System powinien umożliwiać integrację z systemem sprzedaży biletów w spółce Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. alternatywnie umożliwiać zakup biletu w aplikacjach, które umożliwiają zakup biletu online,
 5. System powinien w przypadku niemożności integracji z zewnętrznymi dostawcami usług, posiadać interfejs do przekierowanie zewnętrznej aplikacji lub systemu.

 

 

 

 III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 

1.     Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu” składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.

 

2.     Zgłoszenia można składać:

 

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;

 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kmplock.eu;

 

c)  faxem na 24 367-51-14

 

3.     Termin składania zgłoszeń: 24.06.2019 r. do godz. 15.00 Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

 

4.     Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 

1.     Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

 

2.     Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.

 

3.     Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które: wdrożyły minimum jedno rozwiązanie  dla miasta  

 

4.     Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym.

 

5.     Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

 

6.     Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.

 

7.       Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań. 

 

8.     Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 31.07.2019 r.

 

9.     Podmioty, które są zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, zobowiązane są do przedłożenia:

 

a) Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o udział w dialogu technicznym) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

b) W przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego odpisu, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do dialogu, stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

 

10.  Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

 

11.   Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego bezwzględnie winien zawierać następujące dane: nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, adres jego siedziby, wskazanym jest także podanie adresu e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu i faksu.

 

12.  Wniosek winien zostać sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego podmiotu. Dopuszcza się składanie wniosków oraz załączników w formie faksów lub skanów oryginałów dokumentów, z wyjątkiem pełnomocnictwa.

 

13.  Dialog Techniczny będzie prowadzony w oparciu o informacje niezastrzeżone. Zamawiający nie ujawni żadnych informacji poufnych, które zostały przekazane przez Wykonawców jako poufne lub tych, które zostaną zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.

 

14.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku i/lub obrazu podczas prowadzonych dialogów. Zamawiający sporządzi pisemny - uproszczony - protokół ze spotkań.

 

15.  W ramach prowadzonego Dialogu Technicznego dopuszcza się przekazywanie materiałów, informacji, treści związanych z przedmiotem Dialogu Technicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

16.  Podmioty, które spełniają warunki udziału w Dialogu Technicznym, będą zaproszone do wzięcia w nim  udziału.

 

17.  Uczestnicy Dialogu Technicznego nie otrzymują wynagrodzenia ani jakiejkolwiek formy zwrotu

 

kosztów uczestnictwa w Dialogu.

 

18.   Podmioty uczestniczące w Dialogu Technicznym wyrażają nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na wykorzystanie informacji przez nie dostarczonych w celu przygotowania zakresu zadań, w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a także warunków umowy dostawy.

 

19.  Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się o jakiekolwiek zamówienia publiczne w przyszłości, w tym udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania i dostawy elektrycznego samochodu dostawczego.

 

20.  Zamawiający nie ma obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonego Dialogu Technicznego.

 

21.  Niniejsza informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu

 

 

 

V. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Komunikacja Miejska –Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock,  ul. Przemysłowa 17, tel. 24 267-51-10, fax 24 367-51-14, email: sekretariat@kmplock.eu, strona internetowa wwwkmplock.eu

 

wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 

kierując korespondencję na adres:  ., 09- 400 Płock,  ul. Przemysłowa 17

 

poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail:   dane.osobowe@kmplock.eu

 

oraz kontakt telefoniczny: tel. 24 267-51-10

 

Więcej informacji na stronie www.kmplock.eu  zakładka RODO

1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym dostępne na stronie https://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

2. Regulamin udziału w w dialogu technicznym dostępny na stronie https://www.kmplock.eu/www/spec_reg/


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 10 czerwca 2019, godzina 13:36)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 695 378
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji