Polska-Płock: Automaty sprzedające

 

2020/S 016-034897

 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

 

Dostawy

 

Podstawa prawna:

 

Dyrektywa 2014/25/UE

 

Sekcja I: Podmiot zamawiający

 

I.1)Nazwa i adresy

 

Oficjalna nazwa: Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.
E-mail: jacek.woznicki@kmplock.eu
Tel.: +48 243675167
Faks: +48 243675114

 

Adresy internetowe:

 

Główny adres: http://www.kmplock.eu

 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

 

I.3)Komunikacja

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

 

I.6)Główny przedmiot działalności

 

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

 

Sekcja II: Przedmiot

 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.1.1)Nazwa:

 

Zakup automatów biletowych

 

II.1.2)Główny kod CPV

 

42933000

 

II.1.3)Rodzaj zamówienia

 

Dostawy

 

II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 72 szt. automatów biletowych mobilnych w autobusach Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

 

II.1.6)Informacje o częściach

 

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.2)Opis

 

II.2.1)Nazwa:

 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

 

48800000

 

48900000

 

48610000

 

30210000

 

30211200

 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

 

Kod NUTS: PL923

 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Płock, siedziba spółki, POLSKA.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 72 szt. automatów biletowych mobilnych w autobusach Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6)Szacunkowa wartość

 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

 

Okres w dniach: 150

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11)Informacje o opcjach

 

Opcje: nie

 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

 

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)Warunki udziału

 

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

 

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

 

Wadium ustala się w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych)

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie.

 

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

 

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

 

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Opis

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

 

Procedura otwarta

 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

 

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

 

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

 

IV.2)Informacje administracyjne

 

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 25/02/2020

 

Czas lokalny: 10:00

 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

 

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

 

Polski

 

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 25/02/2020

 

Czas lokalny: 10:30

 

Miejsce:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.2.2019 roku, o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 214.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

 

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

VI.4)Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

 

VI.4.3)Składanie odwołań

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

20/01/2020

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 miesięcy temu (czwartek, 23 stycznia 2020, godzina 09:25)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 695 454
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji