Płock dnia  12.03.2019r.

 

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

 

 

1. Komunikacja Miejska-  Płock Sp. z o.o. z  siedzibą w Płocku ul. Przemysłowa 17 , 09- 400 Płock   zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na  dostawę druków biletowych w następującym asortymencie

 

a. Bilety jednoprzejazdowe, 24 godzinne  i czasowe                          2.000.000 szt.       

 

 

2. W załączeniu asortyment  biletów obowiązujących w Spółce w chwili obecnej,

 

uwaga: ceny biletów mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy zgodnie z zapisami umowy

 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać druki biletów wg zamówienia  Zamawiającego, które następować będzie kwartalnie a w szczególnych przypadkach według aktualnych potrzeb Zamawiającego do jego magazynu w Płocku ul. Przemysłowa 17, przy czym Wykonawca  zobowiązuje się do realizacji  zamówień ilościowych i asortymentowych w terminie nie dłuższym niż  10 kolejnych dni, liczonych od dnia następnego po złożeniu  zamówienia.  Jeżeli dzień dostawy przypada w dzień wolny od pracy to realizacja dostawy nastąpi w następnym dniu roboczym.

 

4. Pozostałe warunki i zabezpieczenia biletów dostawy zostały opisane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 

5. Ofertę prosimy przesłać na adres Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09 – 400 Płock do dnia    18.03.2019r. do godz. 10.00. w zamkniętej kopercie opisanej „ oferta na dostawę druków biletowych”

 

6. Oferta winna zostać podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

7. Oferta winna zostać złożona zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

 

8. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na okres 12 miesięcy.

9. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

a/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

 

b/ w ciągu ostatnich trzech lat  wykonali minimum 2 dostawy druków biletowych dla gminnego transportu zbiorowego każda o wartości równej lub większej niż wartość oferty przetargowej.

 

10.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

 

1)    Formularz ofertowy

 

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

3)    Wykaz  minimum 2 dostaw  wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat druków biletowych dla gminnego transportu zbiorowego każda o wartości równej lub  większej niż wartość oferty przetargowej  z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców (wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy.

 

4)    Pełnomocnictwo do podpisywania oferty o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych

 

 11. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:

 

1)    Katarzyna Zgrzebnicka, email: katarzyna.zgrzebnicka@kmplock.eu, - tel. 24 367-51-67

 

2)    Jacek  Woźnicki, email: jacek.woznicki@kmpock.eu, - tel. 24 367-51-67

 

  

Załącznik:  dostępne na stronie  http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 

1.    Formularz ofertowy

 

2.    Projekt umowy

 

3.    Rodzaje biletów

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 12 marca 2019, godzina 13:36)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 695 204
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji