Ogłoszenie nr 609075-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o.: Płocka Karta Mieszkańca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie

 


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 61040391200000, ul. ul. Przemysłowa  17 , 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (024) 3675167, , e-mail sekretariat@kmplock.eu , , faks 243675114.
Adres strony internetowej (URL): www.kmplock.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

 

Tak
www.kmplock.eu

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Nie
www.kmplock.eu

 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

Nie

 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 

Nie
adres

 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09 - 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215

 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Płocka Karta Mieszkańca
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

Tak

 


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

 

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi prac analitycznych, wdrożenia, uruchomienia, utrzymania, asysty technicznej, rozwoju oraz bieżącej konserwacji Systemu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb Zamawiającego określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. W wyniku wdrożenia usługi karta mieszkańca będzie umożliwiała mieszkankom i mieszkańcom skorzystanie z usług i atrakcji oferowanych przez Gminę Miasto Płock i inne podmioty (np. kulturalne, sportowe, komunikacyjne, rekreacyjne) oraz z profitów u partnerów handlowych. Program Płockiej Karty Mieszkańca ma umożliwiać rozwinięcie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta po przez możliwość skorzystania z wybranych usług miejskich, dostępu do informacji przy pomocy aplikacji mobilnej oraz dedykowanej strony internetowej. Program ma wspierać również podmioty miejskie w stworzeniu wspólnego kanału sprzedaży wybranych usług oraz komunikacji. W dalszym etapie rozwoju, program będzie współpracował z podmiotami handlowymi w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości, idei konsumenckiego patriotyzmu lokalnego oraz pobudzania szeroko rozumianych inicjatyw społecznych integrujące społeczeństwo płockie. Program również zakłada współpracę z obecnie działającymi programami społecznymi (Karta Seniora i Płocka Karta Familijna 3+) które będą dostępne jako pakiety dodatkowe programu Płockiej Karty Mieszkańca.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  66   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa zostanie zawarta na okres 66 miesięcy (w tym 60 miesięcy usług serwisowej). Jednocześnie szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz terminy ich wykonania zostały wskazane we Wzorze Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonali minimum 1 usługę polegającą na wdrożeniu minimum jednego rozwiązania w mieście liczącym co najmniej 60.000 mieszkańców w zakresie obsługi karty mieszkańca, obejmującej aplikację mobilną, fizyczną kartę oraz minimum 30 partnerów rabatowych jednocześnie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zastały należycie wykonane - z wykorzystaniem Załącznika nr 5 do SIWZ.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. 8. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ; 1.2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ; 1.3. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zastały należycie wykonane - z wykorzystaniem Załącznika nr 5 do SIWZ. 1.4. W przypadku korzystania z zasobów (potencjału) innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do korzystania i/lub będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 4. 2.2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 6. 3. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmiot. 4. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty. 4.1 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 4.2 Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany, zgodnie z art. 45 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wniesienia wadium. 2.Wadium ustala się w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 3.Wadium może być wnoszone w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 4.Termin przeznaczony na wniesienie wadium upływa wraz z upływem terminu wyznaczonego do złożenia ofert. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank PEKAO S.A I oddział Płock 17124031741111000028910750 z dopiskiem :„wadium – Płocka Karta Mieszkańca”. 6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 7. Wniesienie wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Wykonawca, który nie wniósł wymaganego wadium w podanym przez zamawiającego terminie zostanie wykluczony z postępowania. 8.Zwrot wadium/ ewentualne jego zatrzymanie nastąpi z zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

liczba użytkowników

40,00

 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty za wyjątkiem niżej wymienionego zakresu i warunków dokonania takiej zmiany, a także w sytuacjach opisanych wyraźnie w treści Umowy i w treści art. 144 Prawa zamówień publicznych. Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia konieczności zmian w treści Umowy są one dopuszczalne jedynie za obopólną zgodą pod warunkiem, że zmieniona treść Umowy będzie zasadniczo zgodna z celem i zasadami realizacji Umowy. Strony zobowiązują się do podjęcia i prowadzenia rokowań w zakresie wprowadzania zmian do Umowy z uwzględnieniem dobrych obyczajów i poszanowania słusznych interesów drugiej Strony 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w następującym zakresie: 1) terminów realizacji Umowy o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy, przypadku gdy zmiana terminu wynikać będzie z: a) powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i/lub od Zamawiającego; b) powodu wystąpienia Siły Wyższej; c) powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 2) sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, tj. warunki faktyczne lub prawne w obrębie Płockiej Kart Mieszkańca wpłyną na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu Umowy. 3) zmiany warunków płatności na korzyść Zamawiającego. 4) zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej pierwotnymi postanowieniami - w takim przypadku Strony powinny ustalić nowy sposób wykonania Umowy oddający w maksymalny możliwy sposób pierwotny cel zmienianego postanowienia umownego oraz o odpowiedni nowy termin wykonania Umowy. 5) zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie, w przypadku zmiany: a) obowiązującej stawki VAT. b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - zmiany określone powyżej polegające na podwyższeniu Wynagrodzenia są dopuszczalne, o ile Wykonawca wykaże, że będą one bezpośrednio wpływać na koszty realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym zakresie szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianami a wzrostem kosztów realizacji Umowy. 6) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom, zmiany podwykonawców przewidzianych do realizacji Umowy lub dopuszczenia do realizacji Umowy podwykonawców nie zgłoszonych na etapie złożenia Oferty, o ile podmioty te będą w ocenie Zamawiającego dawały rękojmię prawidłowego wykonania powierzonego zadania. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do Umowy w każdym czasie. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę Umowy w zakresie określonym powyżej, Strony zobowiązują się do niezwłocznego zorganizowania spotkania roboczego w tej kwestii. 4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Dokumenty przetargowe dostępne są na stronie https://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 miesięcy temu (czwartek, 24 października 2019, godzina 13:34)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 697 924
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji