Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114. www.kmplock.eu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na

„świadczenie codziennej usługi sprzątania autobusów KM-Płock Sp. z o.o.”

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przy użyciu środków czystości i preparatów dezynfekcyjnych oraz sprzętu, który zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania tj.

a.   wykonali w ostatnich trzech latach minimum 2 usługi o wartości min. 100.000 zł netto każda, w zakresie utrzymania czystości obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

b.   są ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 300.000 zł

Termin wykonania zamówienia

01.01.2020-30.06.2021r.

Wadium

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Kryteria wyboru ofert

1) cena – 80% 

                               cena  najniższa cena  brutto

ocena punktowa =        ---------------------------------- x 10 pkt.

                                        cena badana brutto

2) odpis na PFRON – 20%

a)     0 -  25%                        -  0 pkt.

b)    26% - 49%                   -  2 pkt.

c)     50 %                            - 10 pkt.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.      W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1.      Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

1.2.      Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ;

1.3.      Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania,   z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zastały należycie wykonane - z wykorzystaniem wzoru nr 5  do SIWZ.

1.4.      W przypadku korzystania z zasobów (potencjału) innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i/lub będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

2.1.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4.

2.2.      Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6

3.      Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

4.      Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.

4.1 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1

4.2 Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium.

Termin składania ofert - 06.12.2019r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska – Płock Sp. z .o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

Otwarcie ofert - 06.12.2019r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Możliwość zmiany zapisów umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

a)         jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT - dopuszcza się zmianę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT;

b) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie;

c) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie.

d) zgodnie z zapisami § 10 projektu umowy

Dokumenty przetargowe sa dostępne na stronie  https://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 miesięcy temu (czwartek, 28 listopada 2019, godzina 08:03)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 695 381
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji