Ogłoszenie

 

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114. www.kmplock.eu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na

 

„świadczenie codziennej usługi sprzątania autobusów” Zamawiającego”

 

Zamówienie o wartości poniżej 30.000 Euro

 

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przy użyciu środków czystości i preparatów dezynfekcyjnych oraz sprzętu, który zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji

 

 Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

 

warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 1) nie podlegają wykluczeniu;

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania tj.

 

 a.   wykonali w ostatnich trzech latach minimum 2 usługi o wartości min. 100.000 zł netto każda, w zakresie utrzymania czystości obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

 

b.   są ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 300.000 zł

 

c.   wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

 

osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm. , nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej

 

 Termin wykonania zamówienia

 

01.01.2017-31.12.2017r.

 

Wadium

 

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł), przed upływem terminu składania ofert.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto, która jest szacowaną na dzień otwarcia ofert kwotą wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót objętej niniejszym zamówieniem

 

 Kryteria wyboru ofert

 

 1) cena – 80% 

 

cena najniższa brutto

 

ocena punktowa =        ---------------------------------- x 10 pkt.

 

cena badana brutto

 

 

 

2) odpis na PFRON – 20%

 

a)     0 -   50%          - 0 pkt.

 

b)    51% - 60%       - 2 pkt.

 

c)     61% - 75 %      - 5 pkt

 

d)    powyżej 76%    - 10 pkt.

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1.      W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1.1.      Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

 

1.2.      Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ;

 

1.3.      Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania,   z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zastały należycie wykonane - z wykorzystaniem wzoru nr 5  do SIWZ.

 

1.4.      W przypadku korzystania z zasobów (potencjału) innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i/lub będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

 

2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

2.1.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4.

 

2.2.      Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6

 

3.      Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

 

4.      Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.

 

4.1 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1

 

4.2 Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium.

 

Termin składania ofert - 22.12.2016r. godzina 13:00, miejsce: Komunikacja Miejska – Płock Sp. z .o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

 Otwarcie ofert - 22.12.2016r. godzina 13:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock,

 

ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 Możliwość zmiany zapisów umowy

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

 

a)         jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT - dopuszcza się zmianę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT;

 

b) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie;

 

c) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 14 grudnia 2016, godzina 12:46)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 775
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 14 grudnia 2016, godzina 12:46
  • Historia aktualizacji

  • 14 grudnia 2016, godzina 12:46 Aktualizacja danych