Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114. www.kmplock.eu ogłasza postępowanie w trybie postępowania ofertowego na:

 

„na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o.”

 

 Zapytanie ofertowe w trybie zamówienia sektorowego poniżej progów określonych ustawą  Prawo zamówień publicznych określone na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o.

 

a)    ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

 

b)    ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

 

c)    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

 

d)    ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych,

 

e)    ubezpieczenie autocasco, 

 

2.      Na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 6 w związku z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla zamówień sektorowych. Zamawiający jednakże, w niektórych postanowieniach będzie odwoływał się do zapisów ustawy Pzp.

 

 

 

3.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji do postępowania zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień, do których Spółka nie jest obowiązana stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych” – zwanego dalej Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.kmplock.eu

4.    Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego.

5.    Szczegółowe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

6.   Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. 2018, poz. 999 z późn. zm.), Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

 

7.   Zamawiający informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte

 

w załącznikach nr od 1 do nr 11 SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosownym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonych w załącznikach nr 1 -11 – wzór wniosku - załącznik nr 12.

 

8.   Załączniki o charakterze poufnym można uzyskać pod następujący adresem ewelina.studzinska@np.com.pl tel. 56 306 77 05 kom 601267735

 

9.      Przewidywany okres ubezpieczenia:  od 1 stycznia 2019 do 31.12.2019

 

10.   Miejsce składania ofert: Komunikacja Miejska –Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09 – 400 Płock,  

 

11.   Termin złożenia oferty:       do dnia  14.12.2018.r do godziny 11:00

 

12.   Otwarcie ofert:    w dniu 14.12.2018r. o godzinie 11:30

 

13.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

 

14.  Otwarcie ofert nastąpi w pok.215

 

15.  Kryteria oceny ofert.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanym kryteriami oceny ofert:

 

 

 

Kryterium

Waga

Cena

80

Fakultatywne warunki ubezpieczenia

20

 

 

 

16.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnych dalszych negocjacji oferty dwóch wykonawców, którzy uzyskali największą ilość wśród złożonych ofert. 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 07 grudnia 2018, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 693
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji