Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (024) 3675167, faks 0243675114.  www.kmplock.eu ogłasza postępowanie przetargowe  na „wymianę pokrycia dachu hali nr 3” - II postępowanie

 

Zakres kontraktu dotyczy dwuspadowej części dachu hali i obejmuje roboty:

-     wymianę pokrycia dachu w części dwuspadowej dachu,

-     wymianę świetlików w części dwuspadowej dachu,

-     wymianę obróbek blacharskich: rynien, świetlików, ogniomurów

-     wymianę rynien,

-     odtworzenie instalacji odgromowej,

-     malowanie wywietrzników dachowych.

 

Wszystkie prace związane z wykonywanym zadaniem,  winny być przeprowadzane przy działającej  hali warsztatowej Zamawiającego

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają:

a)      przedmiar robót

b)      specyfikacja techniczna wykonania zadania

Zamawiający nie dopuszcza             do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

o        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

o        posiadają wiedzę i doświadczenie;

o        dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

o        znajdują się dobrej w sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2)      wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z których wartość każdej była większa od wartości robót stanowiących przedmiot zamówienia wycenionych w ofercie

Termin wykonania zamówienia 30 dni

Wadium –1000 zł

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

             

1)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

2)      oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

3)      wykaz wykonanych minimum 3 robót  w okresie ostatnich pięciu lat, o rodzaju robót podobnych  z  przedmiotem zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

Termin składania ofert

05.09.2011r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

Otwarcie ofert

05.09.2011r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2011, godzina 07:13)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 732
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 26 sierpnia 2011, godzina 07:16
  • Historia aktualizacji

  • 26 sierpnia 2011, godzina 07:16 Aktualizacja danych
    26 sierpnia 2011, godzina 07:13 Aktualizacja danych