PL-Płock: Benzyna

2009/S 135-197316

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, Do wiadomości Jacek Woźnicki, PL-09-400 Płock. Tel.  +48 243675167. E-mail jacek.woznicki@km.ump.pl. Faks  +48 243675114.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.km.ump.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne.
Ogólne usługi publiczne.
Inne: transport.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup paliwa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Siedziba Zamawiającego.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
1, Zakup oleju napędowego w ilości 11350 m 3
Podstawowe parametry.
1. Liczba cetanowa nie mniejsza niż 51,0
2. Indeks cetanowy nie mniejsza niż 46,0
3. Gęstość w temperaturze 15°C kg/m3 820 - 845
4. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych %(m/m) maksimum 11
5. Zawartość siarki mg/kg - nie więcej niż 10
6. Lepkość w temperaturze 40 °C mm2/s 2,00 - 4,50
7. Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP °C od 0 –25 C w zależności od odmiany
8. Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej) % (m/m) maksimum 0,30
9. Pozostałość po spopieleniu % (m/m) – maksimum 0,01
10. zawartość wody mg/kg - maksimum 200
11. Temperatura zapłonu °C - powyżej 55
12. Pozostałe parametry zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz. U. 2008.221.1441
13. Olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia biologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach
2. Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 4 000 m³ spełniającej następujące parametry techniczne
1. Liczba badawcza oktanowa minimum - 95,0
2. Motorowa liczba oktanowa, MON: minimum - 85,0
3. Zawartość ołowiu mg/l maksimum - 5
4. Gęstość (w temperaturze 15°C) kg/m³ 720 -775
5. Zawartość siarki mg/kg - nie więcej niż 10
6. Pozostałe parametry zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz. U. 2008.221.1441.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

09132000, 09134100.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zakup oleju napędowego w ilości 11 350 m³.
Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 4 000 m³.
Szacunkowa wartość bez VAT: 44 263 000,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 1.1.2010. Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
500 000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) posiadają koncesję na obrót paliwami.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3) Wykonawcy, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że osiągnęli obrót paliwami z ostatniego roku obrotowego w wysokości co najmniej dziesięciokrotnej wartości netto oferty - jeżeli działalność prowadzona jest przez okres minimum roku obrotowego
4) Wykonawcy, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że osiągnęli obrót paliwami z ostatniego roku obrotowego w wysokości co najmniej dziesięciokrotnej wartości netto oferty - oferty - jeżeli działalność prowadzona jest przez okres jest przez okres 6 miesięcy
5) Wykonawcy, którzy posiadają podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie minimum 5 000 000,00 PLN,
6) Wykonawcy którzy składają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 000 000,00 PLN.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
7) Wykonawcy, którzy zobowiązuje się do realizacji zamówień cząstkowych w okresie maksymalnie 10 h od momentu zgłoszenia zamówienia.
8) Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat minimum 3 dostawy o wielkości przekraczającej wartość oferty przetargowej a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie,
9) Wykonawcy, którzy posiadają licencję na transport paliw płynnych.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: kryteria określone poniżej:
1. cena oleju napędowego. Waga: 70.
2. cena benzyny. Waga: 30.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
8/SP/2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.8.2009 - 10:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
27.8.2009 - 10:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 27.8.2009 - 10:30.
Miejsce: Pok. 215.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Tak.
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 01.07.2010.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587801. Faks  +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587801. Faks  +48 224587700.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
14.7.2009.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 17 lipca 2009, godzina 13:18)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 716
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji