Płock: zakup autobusów używanych miejskich szt. 2
Numer ogłoszenia: 17588 - 2008; data zamieszczenia: 25.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, fax 0243675114.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup autobusów używanych miejskich szt. 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - autobusy używane miejskie szt.2

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 4. oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych; 5. Formularz ofertowy 6. Oświadczenie wykonawcy , że oferowany autobus spełnia wszystkie warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Plock ul. Przemysłowa 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2008 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Plock ul. Przemysłowa 17 -sekretariat Zarządu pok. 217.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zakup autobusu używanego miejskiego szt. 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Autobus musi spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu zawarte w Dziale III Ustawy Prawo o ruchu drogowym, musi posiadać homologację oraz być dopuszczony do ruchu na terenie RP 2) Długość autobusu 11,5 - 12 m. 3) Data pierwszej rejestracji autobus nie wcześniej niż w 1996 roku, z udokumentowanym przebiegiem nie większym niż 530 tys. km. 4) Autobus musi posiadać przynajmniej 2 bezstopniowe wejścia , bez stopnia poprzecznego wewnątrz pojazdu. 5) Autobus nie może być uszkodzony lub powypadkowy. Nieuszkodzona powłoka lakiernicza. 6) Autobus musi spełniać następujące wymagania: Silnik o pojemności minimum6500cm3, mocy minimum 220KM, spełniający normę emisji zanieczyszczeń Euro2 Skrzynia biegów minimum automatyczna 5 biegowa, z retarderem Liczba miejsc minimum: 38 siedzących, 50 stojących Liczba drzwi minimum 2 drzwi dwuskrzydłowych otwieranych do wewnątrz Wyposażenie: tablice kierunkowe w pełni sprawne ze sterownikiem z możliwością programowania, dodatkowe niezależne ogrzewanie wodne, przyklęk, minimum pięć okien uchylnych, dwa szyberdachy , pneumatyczny fotel kierowcy, ogrzewane lusterka, sterowane elektrycznie, Układ hamulcowy ABS,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zakup autobus używanego miejskiego szt. 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II autobus - przeznaczenie autobusu ambulans do poboru krwi 1 Autobus musi spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu zawarte w Dziale III Ustawy Prawo o ruchu drogowym, musi posiadać homologację oraz być dopuszczony do ruchu na terenie RP 2 Długość autobusu 11,5 - 12 m. Data pierwszej rejestracji autobus nie wcześniej niż w 1997 roku, 3 Autobus musi posiadać przynajmniej 2 bezstopniowe wejścia , bez stopnia poprzecznego wewnątrz pojazdu. 4 Autobus nie może być uszkodzony lub powypadkowy. Nieuszkodzona powłoka lakiernicza. 5 Autobus musi spełniać następujące wymagania: Silnik o pojemności mimum10000cm3, o mocy minimum 300KM, spełniający normę emisji zanieczyszczeń Euro2 Skrzynia biegów minimum automatyczna 5 biegowa, z retarderem Liczba drzwi minimum 2 drzwi Wyposażenie: tablice kierunkowe, dodatkowe niezależne ogrzewanie wodne, przyklęk, dwa szyberdachy , pneumatyczny fotel kierowcy, ogrzewane lusterka, sterowane elektrycznie, Układ hamulcowy ABS,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 28 stycznia 2008, godzina 09:40)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 733
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji