Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675110, faks 243675114.  www.kmplock.eu ogłasza postępowanie przetargowe  na „wykonanie koncepcji zadania pn  „budowa nowoczesnej zajezdni autobusowej z wykorzystaniem infrastruktury KM - Płock Sp. z o. o.”

 

Zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji zadania pn  „budowa nowoczesnej zajezdni autobusowej z wykorzystaniem infrastruktury KM - Płock        Sp. z o. o.”

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza             do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b.    posiadają wiedzę i doświadczenie;

c.    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d.    znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f.      wykonali w ostatnich trzech latach minimum 2 usługi polegające na opracowaniu koncepcji budowy obiektów przemysłowych o powierzchni min. 2000 m2 i wartości min. 4 mln zł netto każda z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

 

Termin wykonania zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

 

Kryteria wyboru ofert- cena 100%

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wymagane dokumenty:

             

a.      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

b.      aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c.      oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

d.      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e.      wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach minimum 2 usług polegających na opracowaniu koncepcji budowy obiektów przemysłowych o powierzchni min. 2000 m2 i wartości min. 4 mln zł netto każda z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

Termin składania ofert

09.03.2012r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

Otwarcie ofert

09.03.2012r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 29 lutego 2012, godzina 14:30)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 982
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji