OGŁOSZENIE

 

 Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

 

 1. Przedmiotem postępowania są wierzytelności wynikające z niezapłaconych opłat dodatkowych wystawionych z tytułu jazdy bez ważnego biletu autobusami Komunikacji Miejskiej w Płocku wystawionych w okresie od 01.01.2012 r. - 31.08.2013 r.

 2. Szacunkowa wartość nominalna sprzedawanych wierzytelności wynosi około 1.500.000 zł.  (Sprzedający zastrzega, iż podana wartość może ulec zmniejszeniu w skutek uregulowania należności przez dłużników ).

 3. Oferta powinna zawierać :

  • nazwę (lub imię i nazwisko ), siedzibę (lub adres zamieszkania ) status prawny Oferenta (należy dołączyć aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS, NIP, REGON );

  • określenie oferowanej ceny

 4. Do oferty winny być dołączone wyciągi i odpisy dokumentów wystawione na prawidłowo umocowanych przedstawicieli zgłaszającego gotowość przystąpienia do kupna niniejszego przedmiotu postępowania przetargowego.

 5. Oferty należy składać w sekretariacie KM-Płock Sp. z o.o.  do dnia  24.06.2014 r., do godz. 10:00.

 6. Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się dnia 24.06.2014 r.,  o godz. 10:30 w  siedzibie Sprzedającego  pok. 215

 7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najwyższa zaproponowana cena. Rozpatrywane będą tylko oferty ważne, spełniające wymogi określone przez Sprzedającego oraz akceptacja warunków sprzedaży określonych przez Sprzedającego w projekcie umowy.

 8. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 9. Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami i udzielania informacji:

  • p. Beata Sowińska -Ożga -  tel. (24) 357-51-40 Kierownik Działu Sprzedaży

  • p. Jacek Woźnicki - tel. (24) 357-51-67 Specjalista ds. zamówień publicznych

 10.  Dane do oferty

   1. Należności były wcześniej windykowane przez zewnętrzne firmy windykacyjne – wysyłane były wezwania do zapłaty

   2. Wierzytelności, bez względu na ich stan, sprzedawane są jako pakiet, za który Kupujący płaci umówioną ryczałtową cenę. Ewentualne ryzyko wynikające ze stanu wierzytelności powinno być określone przez Kupującego w cenie oferty

   3. Średnia wartość opłaty dodatkowej wynosiła:

    W okresie 01.01.2012-31.07.2012 – 125 zł, w okresie 01.08.2012–31.08.2013 – 280 zł

 

 Formularz oferty oraz projket umowy dostępne na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 12 czerwca 2014, godzina 08:39)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 695 053
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 12 czerwca 2014, godzina 08:48
 • Historia aktualizacji

 • 12 czerwca 2014, godzina 08:48 Aktualizacja danych