Polska-Plock: Olej napędowy

 

2015/S 189-343545

 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

 

Dostawy

 

Dyrektywa 2004/17/WE

 

Sekcja I: Podmiot zamawiający

 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
Punkt kontaktowy: Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Jacek Woźnicki
09-400 Plock
POLSKA
Tel.: +48 243675167
E-mail: jacek.woznicki@kmplock.eu

 

Adresy internetowe:

 

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kmplock.eu

 

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.kmplock.eu

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

 

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

 

I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

 

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

 

Zakup paliwa.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

 

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Płock, ul. Przemysłowa 17.

 

Kod NUTS PL121

 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:

 

1. Zakup oleju napędowego w ilości 4 610 m3.

 

2. Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 720 m3.

 

3. Zakup oleju napędowego B 100 w ilości 82 m3.

 

Parametry techniczne zostały określone w SIWZ.

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

09134100, 09132100, 09134232

 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8)Informacje o częściach zamówienia

 

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

 

Zakup oleju napędowego – 4 610 m3.

 

Zakup benzyny bezołowiowej – 720 m3.

 

Zakup oleju napędowego B 100 – 82 m3.

 

II.2.2)Informacje o opcjach

 

Opcje: nie

 

II.2.3)Informacje o wznowieniach

 

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

 

Rozpoczęcie 1.1.2016 Zakończenie 31.12.2016

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

 

500 000 PLN.

 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 

III.1.4)Inne szczególne warunki:

 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

 

III.2)Warunki udziału

 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
a) Wykonawca musi spełniać następujący warunek – posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wymaganą ustawą z 10.4.1997 – Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625 z późn. zm.).
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
a) Wykonawca musi wykazać się co najmniej jedną dostawą paliw każda o wartości minimum wartości złożonej oferty przetargowej netto;
3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a) Wykonawca musi gwarantować realizację zamówień cząstkowych w okresie maksymalnie 12 h od momentu zgłoszenia zamówienia;
4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia:
a) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 000 PLN;
b) Wykonawca musi udokumentować, że w ostatnim roku obrotowym osiągnął obrót paliwami w wysokości co najmniej trzykrotności wartości netto złożonej oferty;
c) Wykonawca musi posiadać rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie minimum 2 500 000 PLN.
5) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i art. 24b ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Ocena spełniania warunków udziału postępowaniu.
1) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełniane tych warunków.
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Wykonawca, który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków ( z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych) podlega wykluczeniu z postępowania.
Rozdział IX Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda, aby każdy z wykonawców złożył wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia.
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu dostaw paliw o wartości minimum wartości złożonej oferty przetargowej netto a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
W przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
4) bilansu oraz rachunku zysków z ostatniego roku obrotowego, w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego dokumentów określających obroty za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
a) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9–11 ustawy, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert:
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
a) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.
b) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
c) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1–3.
7) koncesji na obrót paliwami ciekłymi;
8) oświadczenia o gotowości do realizacji zamówień cząstkowych w okresie maksymalnie 12 od momentu zgłoszenia pojedynczej dostawy;
9) oświadczenia o powierzeniu wykonania pozycji/części zamówienia podwykonawcom, zawierające informacje o nazwie podwykonawcy oraz powierzanej mu części zamówienia według załącznika nr 4. Wykonawca ma możliwość powierzenia części zamówienia dotyczącej transportu paliwa.
Zamawiający może również żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, wynikających z treści złożonych oświadczeń.

 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 000 PLN.
b) Wykonawca musi udokumentować, że w ostatnim roku obrotowym osiągnął obrót paliwami w wysokości co najmniej trzykrotności wartości netto złożonej oferty
c) Wykonawca musi posiadać rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie minimum 2 500 000 PLN.

 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Wykonawca musi wykazać się co najmniej jedną dostawą paliw każda o wartości minimum wartości złożonej oferty przetargowej netto.
b) Wykonawca musi gwarantować realizację zamówień cząstkowych w okresie maksymalnie 12 h od momentu zgłoszenia zamówienia.

 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

 

Otwarty

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

 

1. Cena oleju napędowego. Waga 85

 

2. Cena benzyny bezołowiowej. Waga 13

 

3. Cena oleju B 100. Waga 2

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

 

18/DW/2015

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

 

nie

 

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

 

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 5.11.2015
Dokumenty odpłatne: nie

 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

6.11.2015 - 10:00

 

IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

polski.

 

IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.3.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 6.11.2015
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

VI.4)Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

 

VI.4.2)Składanie odwołań

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy zgodnie z działem VI ustawy prawo zamówień – Środki ochrony prawnej.

 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

25.9.2015

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (środa, 30 września 2015, godzina 12:23)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 716
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji