Ogłoszenie Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn „ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o. ” Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej,, nie dopuszcza wariantowej Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 6) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 7) wykonali minimum 2 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy, 8) są ubezpieczeni w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 2 000 000 zł. Termin wykonania zamówienia 31.01.2014 od godziny 6:00 do 1.02.2015 do godziny 6:00. Wadium 4.000 zł Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wymagane dokumenty i oświadczenia 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 2) oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 4) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat minimum 2 zadań w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy 5) wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (licencje), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6) Oświadczenie o akceptacji projektu umowy. 7) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 2.000 000, 00 zł. 8) Koncesja 9) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Termin składania ofert W dniu 23.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217. Otwarcie ofert W dniu 23.01.2014 godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215. Kryteria wyboru ofert 1. cena 70 % znaczenie 2. odpis na PFRON 30 % znaczenie Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (wtorek, 14 stycznia 2014, godzina 12:41)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 679
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji