Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie dodatkowych

 

informacji, informacje o

 

niekompletnej procedurze lub

 

sprostowanie

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

 

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

 

Oficjalna nazwa: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.

 

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

 

znany) _____

 

Adres pocztowy: 09-400

 

Miejscowość: Plock Kod pocztowy: Płock Państwo: Polska (PL)

 

Punkt kontaktowy: Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.

 

Tel.: +48 243675167

 

Osoba do kontaktów: Jacek Woźnicki

 

E-mail: jacek.woznicki@kmplock.eu Faks: _____

 

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

 

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.kmplock.eu

 

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

 

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

 

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

 

I.2) Rodzaj zamawiającego:

 

Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

 

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

 

sprostowanie

 

2 / 5

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

 

zakup paliwa

 

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

 

zakup oleju napędowego w ilości 4962 m3

 

zakup bezołowiowej Pb 95 w ilości 632 m3

 

Parametry techniczne określa Siwz

 

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

 

Główny przedmiot 09134100

 

Dodatkowe przedmioty 09132100

 

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

 

sprostowanie

 

3 / 5

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

 

Otwarta

 

Ograniczona

 

Ograniczona przyspieszona

 

Negocjacyjna

 

Negocjacyjna przyspieszona

 

Dialog konkurencyjny

 

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem

 

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

 

Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu

 

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

 

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

 

Europejskiej

 

IV.2)Informacje administracyjne

 

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

 

zakup paliwa

 

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

 

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

 

eNotices

 

TED eSender

 

Login: ENOTICES_KMPLOCK

 

Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-122551 rok i numer dokumentu

 

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

 

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 187-336856 z dnia: 28/09/2016 (dd/mm/rrrr)

 

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

 

23/09/2016 (dd/mm/rrrr)

 

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

 

sprostowanie

 

4 / 5

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

 

Procedury niepełnej

 

Sprostowania

 

Informacji dodatkowych

 

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne

 

Zamówienia nie udzielono

 

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

 

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

 

VI.3.1)

 

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

 

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą

 

Oba przypadki

 

VI.3.2)

 

W ogłoszeniu pierwotnym

 

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

 

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

 

W obu przypadkach

 

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 31 października 2016, godzina 14:05)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 659
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji