PL-Płock: Olej napędowy

2011/S 183-299383

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 17
Punkt kontaktowy: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Jacek Woźnicki
09-400 Płock
POLSKA
Tel.: +48 243675167
E-mail: jacek.woznicki@kmplock.eu
Faks: +48 243675114

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.kmplock.eu

Adres profilu nabywcy http://www.kmplock.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup paliwa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy: Płock.

Kod NUTS PL121

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Zakup oleju napędowego w ilości 11 000 m 3
Podstawowe parametry.
1. Liczba cetanowa nie mniejsza niż 51,0.
2. Indeks cetanowy nie mniejsza niż 46,0.
3. Gęstość w temperaturze 15°C kg/m3 820 - 845.
4. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych %(m/m) maksimum 11.
5. Zawartość siarki mg/kg - nie więcej niż 10.
6. Lepkość w temperaturze 40 °C mm2/s 2,00 - 4,50.
7. Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP °C od 0 do –25 C w zależności od odmiany.
8. Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej) % (m/m) maksimum 0,30.
9. Pozostałość po spopieleniu % (m/m) – maksimum 0,01.
10. zawartość wody mg/kg - maksimum 200.
11. Temperatura zapłonu °C - powyżej 55.
12. Pozostałe parametry zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz. U. 2008.221.1441.
13. Olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny w okresie całego roku na ewentualne skażenia biologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach.
2. Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 3 000 m3 spełniającej następujące parametry techniczne.
1. Liczba badawcza oktanowa minimum - 95,0.
2. Motorowa liczba oktanowa, MON: minimum - 85,0.
3. Zawartość ołowiu mg/l maksimum - 5.
4. Gęstość (w temperaturze 15°C) kg/m3 720 -775.
5. Zawartość siarki mg/kg - nie więcej niż 10.
6. Pozostałe parametry zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz. U. 2008.221.1441
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09134100, 09132100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Olej napędowy - 11 000 m3 benzyna bezołowiowa - 3 000 m3.

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 50 000 000,00 i 52 000 000,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2012. Zakończenie 31.12.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Wadium - 500 000 PLN,
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny oferty, która jest szacowaną na dzień otwarcia ofert kwotą wynagrodzenia oferenta za wykonanie usługi objętej niniejszym zamówieniem.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi — w celu spełnienia warunków wykonawcy winni dostarczyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualne zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami;
6) oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) koncesję na obrót paliwa ciekłymi;
8) wykaz posiadanego taboru do przewozu paliw. W przypadku wykonawcy nie dysponującego własnym transportem autocystern może to być wykaz taboru spółki transportowej z usług której korzysta. Do oferty wtedy należy załączyć oświadczenie firmy transportowej o gotowości do świadczenia usług transportowych w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego o usługach transportowych. Uwaga. Odpowiedzialność za transport i jakość paliwa spoczywa na oferencie, z którym Zamawiający podpisze umowę.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1, 2, 3, 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania alabo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz a, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8.
Dokumenty, o których mowa lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Wykonawcy którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że osiągnęli obrót paliwami z ostatniego roku obrotowego w wysokości co najmniej pięciokrotnej wartości netto oferty
2) Wykonawcy, którzy posiadają podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie minimum 5 000 000,00 PLN,
3) Wykonawcy którzy posiadają opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu spełniania warunków wykonawcy winni dostarczyć:
1) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 000 000,00 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Wykonawcy którzy zobowiązuje się do realizacji zamówień cząstkowych w okresie maksymalnie 10 h od momentu zgłoszenia zamówienia.
2) Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat minimum 3 dostawy o wielkości przekraczającej wartość oferty przetargowej a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
— w celu spełnienia warunków wykonawcy winni dostarczyć.
1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat minimum 3 dostaw o wielkości przekraczającej wartość oferty przetargowej a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.
2) Oświadczenie o gotowości do realizacji zamówień cząstkowych w okresie maksymalnie 10 h od momentu zgłoszenia pojedynczej dostawy.
3) Licencję na transport paliw płynnych, a w przypadku wykonawcy, nie dysponującego własnym transportem autocystern lub mającego podpisaną umowę na wykonywanie transportu paliwa może to być licencja spółki transportowej z usług której korzysta.
4) Oświadczenie o powierzeniu wykonania pozycji/części zamówienia podwykonawcom, zawierające informacje o nazwie podwykonawcy oraz powierzanej mu części zamówienia według załącznika nr 4. Wykonawca ma możliwość powierzenia części zamówienia dotyczącej transportu paliwa.
5) Dokumenty potwierdzające, że oferowane paliwo spełnia parametry techniczne określone w specyfikacji (Świadectwo jakości oferowanych produktów, karty charakterystyki produktów).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oleju napędowego. Waga 70
2. Cen benzyny. Waga 30
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
9/DZ/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 31.10.2011
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.10.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.10.2011 - 10:30

Miejscowość

Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, sala 214.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.9.2011

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 26 września 2011, godzina 07:16)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 750
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji