Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114.  www.km.plock.eu ogłasza postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pnświadczenie codziennej usługi mycia i sprzątania autobusów”

 

Przedmiotem zamówienia jest  „świadczenie codziennej usługi mycia i sprzątania autobusów”  wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego.

 

1.      Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przy użyciu środków czystości i preparatów dezynfekcyjnych oraz sprzętu, który zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

2.      Przejęcie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego nastąpi na podstawie art. 23¹ oraz 2418  Kodeksu Pracy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym punktu 1 zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji

 

 

Zamawiający nie dopuszcza  do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b.    posiadają wiedzę i doświadczenie;

c.    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d.    znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f.      wykonali w ostatnich trzech latach minimum 2 usługi o wartości min. 100.000 zł netto każda, w zakresie utrzymania czystości obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

g.    są ubezpieczeni  z tytułu  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 300.000 zł

h.    zatrudniają ponad 50% pracowników osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

 

 

Termin wykonania zamówienia

12 m-cy od daty podpisania umowy

 

Wadium 4.000 zł

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a.      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

b.      aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c.      oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

d.      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e.      wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach minimum 2 usług o wartości min. 100.000 zł netto każda, w zakresie utrzymania czystości obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

f.        oświadczenie o akceptacji projektu umowy

g.      opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 300.000 zł.

h.      oświadczenie potwierdzające, że wykonawca zatrudnia ponad 50% pracowników osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Termin składania ofert

W dniu 04.06.2012r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

 

W dniu 04.06.2012r.  godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

 

Kryteria oceny ofert: cena – 100%  

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 24 maja 2012, godzina 13:14)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 840
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji