Ogłoszenie

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 29.160.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej : www.kmplock.eu,   godziny urzędowania:     pn.-pt. 7 00 - 1500

 

ogłasza postępowanie przetargowe na prowadzenie  kontroli biletowej w autobusach Komunikacji Miejskiej-Płock Sp. z o.o.  oraz  prowadzenie  windykacji i egzekucji należności z  tytułu jazdy bez ważnego biletu, zgodnie z zasadami określonymi w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

 

Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie  kontroli biletowej w autobusach Komunikacji Miejskiej-Płock Sp. z o.o.  oraz  prowadzenie  windykacji i egzekucji należności z  tytułu jazdy bez ważnego biletu, zgodnie z zasadami określonymi w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 213. lub ze strony www.kmplock.eu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin wykonania umowy – 12 miesięcy od daty  podpisania umowy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

a) spełniają warunki określone art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych

c) wykonali minimum 1 usługę polegającą na  prowadzeniu kontroli biletowej i windykacji należności w miejskiej komunikacji zbiorowej w mieście liczącym co najmniej 120.000 mieszkańców.

d) posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 100.000 zł

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

  

1)       Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych

2)       Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Wykaz potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu kontroli biletowej i windykacji należności w miejskiej komunikacji zbiorowej w mieście liczącym co najmniej 120.000 mieszkańców , załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

4) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 100.000 zł (polisa)

 

Wadium – 5000 zł

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 2,5% wartości wynagrodzenia netto

 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1)                  Cena netto określona jako % wpływów  uzyskanych z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu na przejazd i przewóz bagażu i zwierząt oraz kwotę wpływów z całokształtu windykacji tych opłat dodatkowych Koszty windykacji należności ponosi Wykonawca.                              - 90%

2)         Liczba przeprowadzanych kontroli                      - 10%

 

Termin składania ofert

W dniu 19.07.2012r.  godzina 12:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

 

W dniu 19.07.2012r.  godzina 12:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 12 lipca 2012, godzina 14:15)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 671
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji