OGŁOSZENIE


 


Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,


ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu autobusami Komunikacji Miejskiej -Płock Sp. z o.o. 


 1. Przedmiotem postępowania są wierzytelności wynikające z niezapłaconych opłat dodatkowych wystawionych z tytułu jazdy bez ważnego biletu autobusami Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. wystawionych w okresie od 01.01.2012 r. - 31.08.2014 r.

 2. Szacunkowa wartość nominalna sprzedawanych wierzytelności wynosi 2.219.796,50 zł.  (Sprzedający zastrzega, iż podana wartość może ulec zmniejszeniu w skutek uregulowania należności przez dłużników ).

 3. Oferta powinna zawierać :

  • nazwę (lub imię i nazwisko ), siedzibę (lub adres zamieszkania ) status prawny Oferenta (należy dołączyć aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS, NIP, REGON );

  • określenie oferowanej ceny

 4. Do oferty winny być dołączone wyciągi i odpisy dokumentów wystawione na prawidłowo umocowanych przedstawicieli zgłaszającego gotowość przystąpienia do kupna niniejszego przedmiotu postępowania przetargowego.

 5. Oferty należy składać w sekretariacie KM-Płock Sp. z o.o.  do dnia  22.10.2014 r., do godz. 10:00.

 6. Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się dnia 22.10.2014 r.,  o godz. 10:30 w  siedzibie Sprzedającego  pok. 215

 7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najwyższa zaproponowana cena. Rozpatrywane będą tylko oferty ważne, spełniające wymogi określone przez Sprzedającego oraz akceptacja warunków sprzedaży określonych przez Sprzedającego w projekcie umowy.

 8. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 9. Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami i udzielania informacji:

  • p. Beata Sowińska -Ożga -  tel. (24) 357-51-40 Kierownik Działu Sprzedaży

  • p. Jacek Woźnicki - tel. (24) 357-51-67 Specjalista ds. zamówień publicznych

 10.  Dane do oferty

   1. Należności były wcześniej windykowane przez zewnętrzne firmy windykacyjne – wysyłane były wezwania do zapłaty

   2. Wierzytelności, bez względu na ich stan, sprzedawane są jako pakiet, za który Kupujący płaci umówioną ryczałtową cenę. Ewentualne ryzyko wynikające ze stanu wierzytelności powinno być określone przez Kupującego w cenie oferty

   3. Istnieje możliwość wcześniejszej weryfikacji w siedzibie KM-Płock Sp. z o.o. stanu wierzytelności

   4. Średnia wartość opłaty dodatkowej wynosiła:

    W okresie 01.01.2012-31.07.2012 – 125 zł, w okresie 01.08.2012–31.08.2014 – 280 zł

     


    pieczęć Wykonawcy


 


Formularz ofertowy


 


Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.


 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17


sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu autobusami Komunikacji Miejskiej-Płock Sp. z o.o.


 


 


                  


Nazwa Wykonawca       .............................................................................................


                                ............................................................................................


 


Adres                       ............................................................................................


                                        ............................. województwo ...............................


Adres korespondencyjny  ...................................................................................


                                        ............................. województwo ................................


 


e-mail                      .................@ ..................  http://.................................... .pl


Numer identyfikacji  podatkowej (NIP)  ............................................................


 


REGON                   ............................................................................................


 


Numer telefonu       .............................................................................................


Numer faksu           ............................................................................................. 


 


Konto bankowe      ..............................................................................................


                                        .....................................................................................


Zagięty narożnik: OFERTA
wraz z załącznikami ZAWIERA
............................
ponumerowanych
STRON / KARTEK
                                        .....................................................................................


 


                                                            upełnomocniony przedstawiciel Wykonawca


 


 


                                                           .................................................................


                                                                                podpis i pieczęć imienna


                                                           .................................................................


                                                                                             data


 


ZAŁ


 


 


 


 


 


 


Formularz ofertowy – na  sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu autobusami Komunikacji Miejskiej-Płock Sp. z o.o.


Nazwa i siedziba Wykonawcy


…………………...……………


Numer REGON:………………


Numer NIP:…………………..


 1. Składamy niniejszą ofertę na zakup wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu autobusami Komunikacji Miejskiej-Płock Sp. z o.o. za kwotę ………………………………………………………………………………………….………………………

  słownie: ………………………………………………………………..………………………………………………..

  2. W przypadku wyboru naszej oferty  (uznania jej za najkorzystniejszą) zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych postanowieniami wzoru umowy załączonego do dokumentacji przetargowej w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i terminie

  3.Oświadczamy, że                                      

  1)  posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub    czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2)  posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał techniczny, a także                  

       dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;

  4)  nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

   

  Płock   dnia ……….2014r.                                                              

   

   

  …………………                                                                                                                                         Pieczęć i podpis Wykonawcy

   


 


Umowa sprzedaży wierzytelności


zawarta w dniu                    r. w Płocku


 


pomiędzy


 „Komunikacją Miejską - Płock Sp. z o.o.” z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 35.958.500 zł,  NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, reprezentowaną przez:


 


 


 


zwaną dalej „Sprzedającym”


a


zwaną dalej  „Kupującym”


§ 1


 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wierzytelności  powstałych w okresie od 01.01.2012r. do 31.08.2014r. , zwanych  w dalszej treści umowy „pakietem wierzytelności”, z tytułu opłat dodatkowych wystawionych w związku z niedopełnieniem obowiązku zapłaty za jazdę autobusami Komunikacji Miejskiej-Płock Sp. z o.o. , w stosunku do Dłużników, których imienny wykaz sporządzony w formie papierowej i elektronicznej na CD stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy..

 2. Kupujący oświadcza, że jest przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu wierzytelnościami.

  § 2

  Sprzedający sprzedaje Kupującemu pakiet wierzytelności do wysokości zadłużenia wynikającego z niezapłaconych opłat dodatkowych wraz z wszelkimi związanymi z nimi prawami, w szczególności roszczeniami o zaległe odsetki.

  § 3

  Kupujący  kupuje pakiet wierzytelności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

  § 4


 1. Sprzedający oświadcza, że posiada pełne prawa do wierzytelności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

 2. Wierzytelności przenoszone są w stanie w jakim się znajdują i Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan prawny nabywanych wierzytelności.

  § 5

  Sprzedający nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za wypłacalność bądź niewypłacalność Dłużników.

  Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (poniedziałek, 06 października 2014, godzina 07:50)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 687
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji