Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 367-51-67, faks 24 367-51-14  www.kmplock.eu ogłasza postępowanie przetargowe na wykonanie zadania           pn. „badanie sprawozdania finansowego Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

 

 

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz  z raportem o tym, czy  sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację  majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej.

 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

 W postępowaniu nie może wziąć udziału podmiot, który badał sprawozdanie finansowe w Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. przez ostatnie 2 kolejne lata. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podwykonawstwa w zakresie wykonywanej usługi.

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem do wykonania zamówienia,
 4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 6. posiadają doświadczenie zawodowe poprzez przedstawienie wykazu badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną z minimum 3 ostatnich lat, wraz z podaniem sum bilansowych,
 7. posiadają doświadczenie zawodowe poprzez przedstawienie wykazu badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną z minimum 3 ostatnich lat z branży transportu publicznego wraz z podaniem sum bilansowych.

 

Termin wykonania zamówienia 15.03.2018r.

 

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

- wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1,

 

- wpis do rejestru biegłych rewidentów dokonanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

 

- wykaz badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną  z minimum 3 ostatnich lat, wraz z podaniem sum bilansowych,

 

- wykazu badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną z minimum 3 ostatnich lat z branży komunalnej wraz z podaniem sum bilansowych,

 

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wymaga się, aby oferta zawierała dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON,

 

-  oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

Kryteria wyboru ofert

 

1)   cena – 80%

 

2)   doświadczenie w branży transportu publicznego – 20%

 

 Termin składania ofert

 

Do dnia 09.11.2017r. do godziny 10.00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock,   ul. Przemysłowa 17, pok. 217.

 

Otwarcie ofert

 

W dniu 09.11.2017r., godzina 10.30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock,   ul. Przemysłowa 17, pok. 214.

 

 Termin związania ofertą: okres w dniach - 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (czwartek, 26 października 2017, godzina 07:51)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 700
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji