Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,

Ogłasza postępowanie przetargowe na

windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej

 

Przedmiotem postępowania jest usługa polegającą na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników ZLECENIODAWCY zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej

 

 

Specyfikację można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 213. lub ze strony www.km.ump.pl.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji  -31.07.2013

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f)        wykonali minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem  i wartością usługom  stanowiącym przedmiot zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena                                                   - 100 %

 

Termin składania ofert upływa dnia  2011.07.13 o godz. 10.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 217.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2011.07.13 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 215.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Beata Sowińska – Ożga tel. 24 367-51-40

Katarzyna Zgrzebnicka – 24 367- 51-73

Jacek Woźnicki tel. 24 367-51-67

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 04 lipca 2011, godzina 11:11)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 750
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 04 lipca 2011, godzina 11:12
  • Historia aktualizacji

  • 04 lipca 2011, godzina 11:12 Aktualizacja danych