Polska-Płock: Olej napędowy

 

2017/S 036-066205

 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

 

Dostawy

 

Dyrektywa 2004/17/WE

 

Sekcja I: Podmiot zamawiający

 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
Punkt kontaktowy: Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Jacek Woźnicki
09-400 Płock
Polska
Tel.: +48 243675167
E-mail:
jacek.woznicki@kmplock.eu
Faks: +48 243675114

 

Adresy internetowe:

 

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kmplock.eu

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

 

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

 

I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

 

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

 

Zakup paliwa.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

 

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Płock, siedziba Zamawiającego.
Kod NUTS

 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:

 

Zakup oleju napędowego w ilości 3722 m3

 

Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 474 m3.

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

09134100, 09132200

 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8)Informacje o częściach zamówienia

 

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

 

Zakup oleju napędowego w ilości 3722 m3

 

Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 474 m3.

 

II.2.2)Informacje o opcjach

 

Opcje: nie

 

II.2.3)Informacje o wznowieniach

 

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

 

Rozpoczęcie 1.5.2017 Zakończenie 31.12.2017

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

 

Wadium 500 000 PLN
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie.

 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 

III.1.4)Inne szczególne warunki:

 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

 

III.2)Warunki udziału

 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1)posiadają koncesję na obrót paliwami.

 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2) dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 500 000 PLN
3) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na kwotę minimum 5 mln złotych
4) osiągnęli w ostatnim roku obrotowym obrót paliwami w wysokości co najmniej trzykrotności wartości netto złożonej oferty.

 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonali w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 zamówienie, polegające na: realizacji dostawy paliw o wartości minimum wartości złożonej oferty przetargowej.

 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

 

Otwarty

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

 

1. Cena oleju napędowego. Waga 87

 

2. Cena benzyny. Waga 13

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

 

2/DW/2017

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

 

nie

 

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)

 

Dokumenty odpłatne: nie

 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

28.3.2017 - 10:00

 

IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

polski.

 

IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.3.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 28.3.2017 - 10:30

 

Miejscowość

 

Płock

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 30.9.2017 r.

 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

VI.4)Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

 

VI.4.2)Składanie odwołań

 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

17.2.2017

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (wtorek, 21 lutego 2017, godzina 09:21)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 752
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji