Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę opon bezdętkowych

 

 

 

1. Opony winny być przeznaczone do eksploatowania w warunkach transportu zbiorowego miejskiego.

 

2. Opony bezdętkowe całostalowe miejskie (city) w następującej ilości:

 

     a) 275 x 70 R 22,5        szt.  100

 

3. Oferowane opony muszą być fabrycznie nowe, niebieżnikowane całoroczne, posiadać oznaczenia  3PMSFminimalna głębokość bieżnika 20 mm muszą spełniać wymagania  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów wraz ze zmianami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 1235/2011 z dnia 29 listopada 2011r. spełniających wymagania techniczne określone dla opon radialnych do autobusów w PN – 84/C-94300/04 oraz posiadać homologację wg regulaminu nr 54 EKG ONZ (numer homologacji winien być umieszczony na boku opony). Minimalny  gwarantowany przebieg w 250.000 km dla każdego rodzaju opony.

 

4. Muszą posiadać stosowne oznaczenia potwierdzające spełnienie wymagań związanych z bezpieczeństwem ich użytkowania zgodnie z § 10 Rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003.32.262 z późn. zm.).

 

5. Dostawa opon realizowana będzie w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia faxem lub mail.

 

6. Przedmiot zamówienia nastąpi do siedziby Zamawiającego do pomieszczeń magazynowych.

 

6. Zamówienie obejmuje także odbiór i przekazanie do utylizacji lub recyklingu opon złomowych nie nadających się do dalszej eksploatacji, będących własnością Zamawiającego, bez względu na rozmiar, jednak nie więcej niż 100 sztuk na cały okres obowiązywania umowy, przy zachowaniu wymaganych przepisami prawa warunków gromadzenia, składowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach z późniejszymi zmianami).

 

Przedmiot zamówienia nastąpi do siedziby Zamawiającego do pomieszczeń magazynowych.

 

Specyfikację dostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji - 12 m-cy do daty podpisania umowy

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie:

 

a) wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 dostaw objętych niniejszym zamówieniem (dostawa opon do autobusów) o łącznej wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto

 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

4) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

AKTUALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE WAŻNOŚĆ OFERTY.

 

1.      W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. 8. Niniejszej SIWZ , Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1.1.  Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

 

1.2.  Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SWIZ;

 

1.3.  Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania,   z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zastały należycie wykonane - z wykorzystaniem wzoru nr 5  do SIWZ;

 

1.4.  W przypadku korzystania z zasobów (potencjału) innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i/lub będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

 

2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

2.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4.

 

2.2.  Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6

3.        Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

 

4.      Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.

 

5.      Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego żąda także złożenia wraz z ofertą:

 

a) dokumenty potwierdzające, że oferowane opony spełniają normę PN-84/C-94300;

 

b) świadectwa homologacji oferowanych opon wydanych zgodnie z Regulaminem nr 54 EKG ONZ.

6.       Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1

 

 7.      Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

1. Cena 70 % znaczenie

 

2. Preferowany bieżnik 30 % znaczenie

 

Termin składania ofert upływa dnia 2018.06.06 o godz. 10.00

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 217.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018.06.06 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 215.

 

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

 

Grzegorz Kulpa tel. 24 367-51-50

 

Jacek Woźnicki tel. 24 367-51-67

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 22 maja 2018, godzina 11:54)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 734
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji