Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (024) 3675167, faks 0243675114.  www.kmplock.eu ogłasza postępowanie przetargowe  na „budowę budynku portierni kontenerowej.

Zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku portierni kontenerowej:

 

1.      Rozbiórka istniejącego budynku portierni

2.      Posadowienie budynku portierni kontenerowej  zgodnie z dokumentacją techniczną,

3.      Zagospodarowanie terenu wokół portierni kontenerowej.

 

Wszystkie prace  winny być przeprowadzane przy działającej zajezdni autobusów Zamawiającego. 

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają:

a)      projekt budowlany

b)     przedmiary robót, będące integralną częścią specyfikacji

c)      specyfikacja techniczna wykonania zadania

Zamawiający nie dopuszcza             do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

o        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

o        posiadają wiedzę i doświadczenie;

o        dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

o        znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2)      wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości łącznej przekraczającej równowartość robót stanowiących przedmiot zamówienia wycenionych w ofercie, przy czym wartość pojedynczej roboty nie może być niższa niż 50.000 zł  ((związanych z budową / rozbudową rozbiórką obiektów przemysłowych w technologii murowanej).

 

Termin wykonania zamówienia 21 dni od dnia podpisania umowy

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

 

Kryteria wyboru ofert- cena 100%

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

 1. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

 1. wykaz wykonanych minimum 2 robót  w okresie ostatnich pięciu lat zamówień,  o rodzaju robót podobnych  z  przedmiotem zamówienia,  (związanych z wymianą pokryć dachowych w technologii płyt warstwowych dachowych)   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

 

 1. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

Termin składania ofert

17.11.2011r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

Otwarcie ofert

17.11.2011r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 03 listopada 2011, godzina 08:48)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 705
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji