Płock: zakup bonów towarowych dla pracowników Spółki
Numer ogłoszenia: 27816 - 2008; data zamieszczenia: 11.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, fax 0243675114.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup bonów towarowych dla pracowników Spółki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla pracowników pozwalając zakupić artykuły użytku codziennego, a w szczególności : spożywcze, drogeryjne, chemii gospodarczej, tekstylne, RTV -AGD i inne na terenie miasta Płocka ) w minimum jednym hipermarkiecie, markecie budowlanym i jednej sieci sklepów Termin ważności bonów minimum 3 miesiące Bony towarowe o nominałach i w następujących ilościach: 50 zł- 838 szt. 20 zł -2125 szt. 10 zł - 360 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.86.50.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) nie podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) spełniających warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych c) wykonali minimum 3 dostawy bonów towarowych w formie papierowej o wartości przekraczającej niniejszą dostawę
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu Wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 4) wykaz punktów w którym można zrealizować bony towarowe na terenie miasta Płocka 5) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, dostaw bonów towarowych papierowych na załączniku nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 5
 • 2. Liczba punktów w których można zrealizować bony towarowe na terenie miasta Płocka - 75
 • 3. termin ważności bonów - 10
 • 4. warunki płatności - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o., 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2008 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o., 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 11 lutego 2008, godzina 13:06)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 711
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji