OGŁOSZENIE

 

Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,

ogłasza postępowanie ofertowe na

sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

1.    Przedmiotem postępowania są opłaty dodatkowe nałożone w okresie od 01.01.2009 - 31.12.2009 roku.

2.    Szacunkowa wartość sprzedawanych wierzytelności wynosi 245.000 zł.  (Sprzedający zastrzega, iż podana wartość może ulec zmniejszeniu w skutek uregulowania należności przez dłużników ).

3.    Sprzedaż odbędzie się w trybie POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO.

4.    Oferta powinna zawierać :

§       nazwę ( imię i nazwisko ), siedzibę ( adres ) status prawny Oferenta (należy dołączyć aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS, NIP, REGON );

§       określenie oferowanej ceny

5.    Do oferty winny być dołączone wyciągi i odpisy dokumentów wystawione na prawidłowo umocowanych przedstawicieli zgłaszającego gotowość przystąpienia do kupna niniejszego przedmiotu postępowania przetargowego.

6.    Oferty należy składać w sekretariacie KM-Płock Sp. z o.o.  do dnia  28.04.2011 r., do godz. 10:00.

7.    Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się dnia 28.04.2011 r.,  o godz. 10:30 w  siedzibie Sprzedającego  pok. 215

8.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najwyższa zaproponowana cena. Rozpatrywane będą tylko oferty ważne, spełniające wymogi określone przez Sprzedającego oraz akceptacja warunków sprzedaży określonych przez Sprzedającego w projekcie umowy.

9.    Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

10.  Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami i udzielania informacji:

§       p. Beata Sowińska -Ożga -  tel. (24) 357-51-40 Kierownik Działu Sprzedaży

§       p. Jacek Woźnicki - tel. (24) 357-51-67 Specjalista ds. zamówień publicznych

 Specyfikacja dostępna na stronie www.km.ump.pl link specyfikacje


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 15 kwietnia 2011, godzina 08:26)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 762
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 15 kwietnia 2011, godzina 08:33
  • Historia aktualizacji

  • 15 kwietnia 2011, godzina 08:33 Aktualizacja danych