Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie zgodnie z „art. 138 o” ustawy  Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o.

 

Rozdział III Opis przedmiot zamówienia

 

Ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o.  (79710000-4 ) obejmuje :

 

 I.    Ochronę mienia zgodnie z „instrukcją ochrony” stanowiącej załącznik nr 1 do umowy przez  pracowników ochrony  umundurowanych i wyposażonych w środki łączności (telefony komórkowe przypisane do poszczególnych posterunków zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy):

 

 1)     ochrona mienia w dni robocze w wymiarze 48  łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę  ( 3 zmiany, 3 łączone posterunki), według  następującego rozkładu:

 

  • 8 godzin zmiana I: brama pomocnicza (8)
  • 24 godziny zmiana II; plac postojowy (8), brama główna (8), brama pomocnicza (8)
  • 16 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8), plac postojowy(8)

 

 2)     ochrona mienia w dni wolne i soboty w wymiarze 60 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu:

 

       . 24 godziny zmiana I; brama wjazdowa (8), brama pomocnicza (8), plac postojowy (8),

  • 20 godzin zmiana II; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8), brama pomocnicza (4),
  • 16 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8).

 

3)     ochrona mienia w niedziele i święta w wymiarze 60 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu:

 

·         24 godziny zmiana I; brama wjazdowa (8), brama pomocnicza (8), plac postojowy (8),

 

·         20 godzin zmiana II; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8), brama pomocnicza (4),

 

·         16 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8).

 

        

 

Do głównych zadań pracowników ochrony  należy :

 

-       ochrona mienia  przed kradzieżą i zniszczeniem,

 

-       ochrona przed pożarem i innymi zagrożeniami  związanymi z działalnością zakładu,

 

-       prowadzenie książki służby  dozoru i wydarzeń łącznie z dokumentacją uzupełniającą,

 

-       patrolowanie w/w terenów i obiektów,

 

-       niedopuszczenie do przebywania na terenie zakładu niepowołanych  osób i  środków transportu,

 

 Szczegółowy zakres czynności  pracownika ochrony określa projekt umowy oraz Instrukcja Ochrony na poszczególnych posterunkach. Instrukcja ochrony zostanie uzgodniona z Wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki wykonania ochrony.  

 

Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 

 

1) nie podlegają wykluczeniu;

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania tj.

 

 

 

a.   wykonali w ostatnich 3 latach  minimum 2 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy,

 

b.   posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 

c.   są ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 2.000.000 zł

 

Rozdział IX   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

1.      W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. Niniejszego Ogłoszenia, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1.1.      Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do Ogłoszenia;

 

1.2.      Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do Ogłoszenia;

 

1.3.      Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania,   z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zastały należycie wykonane - z wykorzystaniem wzoru nr 5  do Ogłoszenia;

 

1.4.      W przypadku korzystania z zasobów (potencjału) innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i/lub będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

 

Rozdział XII  Wadium

 

1.     Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), przed upływem terminu składania ofert.

 

Rozdział XIV   Miejsce oraz  termin składania ofert i otwarcia ofert

 

 

 

1.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  Komunikacji Miejskiej– Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,  pok. 217 do dn. 21.02.2018r. do godz. 10°°

 

 

 

2. Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się na zasadach określonych    w ustawie prawo  zamówień publicznych w dniu  21.02.2018r.  godzinie  10.30  w siedzibie zamawiającego, pok. 214.

 

 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 12 lutego 2018, godzina 09:20)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 740
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji