Ogłoszenie

 Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.,  www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe na dostawę druków biletowych. (CPV): 22.45.90.00-2.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa druków biletowych 1. Bilety jednorazowe 8.000.000 szt. 2. Karnety 70.000 szt. 3. Znaczki do biletów okresowych 12.000 szt. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej oraz wariantowej

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

Informacja na temat wadium: 3000 zł, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 10%

 WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych b/ w ciągu ostatnich trzech lat wykonali minimum 3 dostawy druków biletowych dla gminnego transportu zbiorowego każda o wartości równej lub większej niż wartość oferty przetargowej..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1.      Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych

  2.      Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  3)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

  4)      aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  5)      Wykaz  minimum 3 dostaw  wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat druków biletowych dla gminnego transportu zbiorowego każda o wartości równej lub  większej niż wartość oferty przetargowej  z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców (wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy.

 •  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w KM- Płock Sp.z o.o.

 •  KRYTERIA OCENY OFERT 

 • 1 - Cena - 90.00
 • 2 - dodatkowe zabezpieczenia biletów - 10.00

 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17.

 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17.

Otwarcie ofert  w dniu  11.01.2011 godzina 10:30 w sali nr 215

 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 27 grudnia 2010, godzina 08:32)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 878
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 grudnia 2010, godzina 08:33
 • Historia aktualizacji

 • 27 grudnia 2010, godzina 08:33 Aktualizacja danych