Ogłoszenie

 

 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 - rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 35.359.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej : www.kmplock.eu, godziny urzędowania: pn.-pt. 7 00 – 1500

 

 

ogłasza postępowanie przetargowe na prowadzenie kontroli biletowej w autobusach Komunikacji Miejskiej-Płock Sp. z o.o. oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu, zgodnie z zasadami określonymi w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

 

 Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie kontroli biletowej w autobusach Komunikacji Miejskiej- Płock Sp. z o.o. oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu, zgodnie z zasadami określonymi w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 213. lub ze strony www.kmplock.eu

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin wykonania umowy - Zamówienie należy zrealizować od daty podpisania lub 01.09.2014 r. do 31.10.2016 r.

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

a) spełniają warunki określone art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych

 

c) wykonali minimum 1 usługę polegającą na  prowadzeniu kontroli biletowej i windykacji należności w  komunikacji zbiorowej.

 

d) posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 100.000 zł

 

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty

1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

3)  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

 

 

Dowodami, o których mowa w pkt 3, są:

 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

 

b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

 

  

 

4)  aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 100.000 zł (polisa)

 

5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

6) informacja na temat przynależności kapitałowej – załącznik nr 2

 

 

 

Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 

 

Wadium- 5000 zł

 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 2,5% wartości wynagrodzenia netto

 

 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Cena – 100%

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Komunikacji Miejskiej-Płock sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, 09 -400 Płock, do dnia 23.07.2014 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zarządu Spółki        pok. 217

 

 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert.

 

Zamawiający otworzy koperty z ofertami  siedzibie Komunikacji Miejskiej-Płock sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, 09 -400 Płock,  w dniu  23.07.2014 o godz. 10.30 w sali 215

 

 

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (środa, 09 lipca 2014, godzina 08:39)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 726
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji