PL-Płock: Autobusy niskopodłogowe

2011/S 244-395976

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 17
Osoba do kontaktów: Jacek Woźnicki
09-400 Płock
POLSKA
Tel.: +48 243675167
E-mail: jacek.woznicki@kmplock.eu
Faks: +48 243675114

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kmplock.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa 15 szt. autobusów w ramach projektu „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Odbiór u Wykonawcy.

Kod NUTS PL121

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych,, jednej marki, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej, w tym: dostawa 5 szt. autobusów przegubowych o długości 17,5-18,75 m przystosowanych do zasilania biopaliwem, dostawa 10 szt. autobusów o długości 11,5-12,5 m 5 z nich przystosowanych do zasilania biopaliwem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34121400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 13 000 040,00 i 13 672 500,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 150 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych wyżej, wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. zamiast dokumentów:
3.1. o których mowa w pkt 2.2 - 2.4 i pkt. 2.6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
3.2. o których mowa w pkt. 2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał (zasoby) innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty, dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj. wymienione w punktach 2.1 – 2.6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia.
6. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w punktach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale konieczne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą ocenione łącznie.
7. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
8. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.
8.1. Dokumenty potwierdzające poziom emisji związków toksycznych NOx, PM, NMHC z silników do pojazdów – wyniki ETC (Homologacja emisji z silników zgodnie z dyrektywą 2055/55/EWG).
8.2. Wskaźnik zużycia paliwa dla autobusów zgodnie z warunkami UITP dla testu zużycia oleju napędowego SORT.2.
8.3. Do oceny składanej oferty - dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w Załącznika nr 6 do SIWZ.
8.4. Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty.
8.5. W przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom należy podać zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia.
8.6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego – lidera, pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców – złożone w formie oryginału lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
9. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę wykonawcy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
— dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN,
— są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 3 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1.3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości 10 mln PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN, wymaganą przez Zamawiającego, która jest kwotą odszkodowania, jaką gwarantuje Ubezpieczyciel - w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie co najmniej 10 fabrycznie nowych autobusów miejskich oferowanego typu o długości 11,5-12,5 m oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie co najmniej 5 fabrycznie nowych autobusów miejskich oferowanego typu o długości 17,5-18,75 m.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.2. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie co najmniej 10 fabrycznie nowych autobusów miejskich oferowanego typu o długości 11,5-12,5 m oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie co najmniej 5 fabrycznie nowych autobusów miejskich oferowanego typu o długości 17,5-18,75 m z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zastały należycie wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 70

2. warunki techniczne. Waga 10

3. warunki gwarancji. Waga 15

4. Energochłonność (zużycie paliwa wg SORT.2). Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.1.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.1.2012 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach projektu „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.12.2011

specyfikacja dostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_ustawa/


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 20 grudnia 2011, godzina 09:47)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 785
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 21 grudnia 2011, godzina 10:35
 • Historia aktualizacji

 • 21 grudnia 2011, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2011, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2011, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2011, godzina 10:31 Aktualizacja danych