Ogłoszenie

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 29.160.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej : www.kmplock.eu,   godziny urzędowania:     pn.-pt. 7 00 - 1500

 

ogłasza postępowanie przetargowe

„wyłonienia agenta rozliczeniowego oraz operatora płatności internetowych związanych z realizacją z eksploatacją „System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej”

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1)      wyłonienie operatora mikropłatności realizowanych przez automat biletowy, które realizują  płatności za zakup biletu papierowego za pomocą bezstykowych kart płatniczych systemów Visa PayWave i Mastercard Paypass lub systemów równoważnych bez konieczności autoryzacji kodem PIN, przy czym maksymalna kwota transakcji nie będzie większa niż 50 zł.

2)      obsługa płatności internetowych-  obsługę serwisu internetowego użytkowników kart elektronicznych, umożliwiających  wykonanie doładowania karty poprzez dokonanie płatności przy użyciu bankowej płatności internetowej za zakupione bilety elektroniczne

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 213. lub ze strony www.kmplock.eu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin wykonania umowy – 36 miesięcy od daty uruchomienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

a)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)       posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

f)         posiadają decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego  w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie systemu rozliczeń i płatności mobilnych

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

  

1)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

2)       oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

3)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4)       wydruk z  internetowej listy podmiotów prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, które prowadzą systemy autoryzacji i rozliczeń.

5)       decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego  w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie systemu rozliczeń i płatności mobilnych

 

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium i  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1.  Wysokość prowizji                                                              -  waga kryterium 50 %

od kwoty transakcji operatora mikropłatności realizowanych przez automat biletowy

 

najmniejsza prowizja

------------------------------     x 10pkt x 0,5%

prowizja oferty badanej

 

2. Wysokość prowizji                                                              -  waga kryterium 50 %

od kwoty transakcji obsługi płatności internetowych

 

 

Termin składania ofert

W dniu 16.07.2012r.  godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

 

W dniu 16.07.2012r.  godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 09 lipca 2012, godzina 14:31)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 694
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji