Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (024) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pn „świadczenie codziennej usługi mycia i sprzątania autobusów KM-Płock Sp. z o.o.”

 

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie codziennej usługi mycia i sprzątania autobusów KM-Płock Sp. z o.o.”

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

o        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

o        posiadają wiedzę i doświadczenie;

o        dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

o        znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. wykonali w ostatnich trzech latach minimum 2 usługi o wartości min. 100.000 zł netto każda, w zakresie utrzymania czystości obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

o        są ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 300.000 zł

o        zatrudniają ponad 50% pracowników osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

 

Termin wykonania zamówienia

12 m-cy od daty podpisania umowy

 

Wadium  - 4.000 zł

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), przed upływem terminu składania ofert.

 

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

a.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

b.       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c.       oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

d.       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e.       wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach minimum 2 usług o wartości min. 100.000 zł netto każda, w zakresie utrzymania czystości obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

f.         oświadczenie o akceptacji projektu umowy

g.       opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 300.000 zł.

h.       oświadczenie potwierdzające, że wykonawca zatrudnia ponad 50% pracowników osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1.       cena (koszt)        -  95%

2.       odpis na PFRON -   5%

 

Termin składania ofert

W dniu 05.06.2013r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

W dniu 05.06.2013r. miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 29 maja 2013, godzina 13:22)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 735
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji