Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (024) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pn „ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o. ”

 

Przedmiotem zamówienia jest  ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o.

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

o        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

o        posiadają wiedzę i doświadczenie;

o        dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

o        znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2)       posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

3)       wykonali  minimum 2 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

4)       są ubezpieczeni  w zakresie  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 200 000 zł.

 

Termin wykonania zamówienia

1.12.2011 od godziny 6:00 do 1.12.2012  do godziny 6:00.

 

Wadium 4.000 zł

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

 

2)       oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

3)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

4)       Wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług minimum 2 zadań w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

 

5)       wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych

za świadczenie usług,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (licencje), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.\

 

6)       Oświadczenie o akceptacji projektu umowy

7)       Polisa lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 200 000 zł.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1.       cena (koszt)                                   - 80%

2.       warunki wynajmu                            - 20%

 

Termin składania ofert

W dniu 15.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

 

W dniu 15.11.2011 godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 03 listopada 2011, godzina 08:46)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 706
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji