Polska-Plock: Olej napędowy

2016/S 187-336856

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
09-400
Punkt kontaktowy: Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Jacek Woźnicki
09-400 Plock
Polska
Tel.: +48 243675167
E-mail: jacek.woznicki@kmplock.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kmplock.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Zakup paliwa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Płock.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Zakup oleju napędowego w ilości 4 962 m3

zakup bezołowiowej Pb 95 w ilości 632 m3

Parametry techniczne określa Siwz.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09134100, 09132100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zakup oleju napędowego w ilości 4 962 m3

zakup bezołowiowej Pb 95 w ilości 632 m3.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
W przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji kolejnych zaproszeń do ubiegania się o zamówienie:
w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2017 Zakończenie 31.12.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium – 500 000 PLN
zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 500 000 PLN
osiągnęli w ostatnim roku obrotowym obrót paliwami w wysokości co najmniej trzykrotności wartości netto złożonej oferty
posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na kwotę minimum 5 000 000 PLN
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. pzp
4)Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22 a ust. 1 pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
Rozdział IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;
1.2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ;
1.3. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały należycie wykonane – z wykorzystaniem wzoru nr 5 do SIWZ.
1.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości 2 500 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.5. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.6. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert:
1.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.8. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.9. Polisa odpowiedzialności cywilnej
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4.
2.2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6
3. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
4. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.
4.1. Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 wraz z tabelą elementów scalonych załącznik 1 a
4.2. Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty.
4.3. Koncesji na obrót paliwami ciekłymi
4.4. Oświadczenia o gotowości do realizacji zamówień cząstkowych w okresie maksymalnie 12 od momentu zgłoszenia pojedynczej dostawy.
4.5. Oświadczenie, że wykonawca osiągnął w ostatnim roku obrotowym obrót paliwami w wysokości co najmniej trzykrotności wartości netto złożonej oferty
5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

1. W związku z wejściem w życie w dniu 18.4.2016 r. Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz rekomendacją Urzędu Zamówień Publicznych zawartą Komunikacie dotyczącym obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26.2.2014 roku (dalej: „dyrektywa” lub „dyrektywy”) (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test) w ramach prowadzonego postępowania pn.: „dostawa paliw” w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający będzie akceptował złożone wraz z ofertą oświadczenie własne Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – dalej JEDZ (Dz. Urz. UE L 3/16). Przy czym w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca powołuje się w JEDZ na dostępność tych dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej i wskazuje te bazy danych, a Zamawiający samodzielnie może pobrać te dokumenty,
2) Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, które są już w posiadaniu Zamawiającego.
3. Zgodnie z dyrektywą formularz JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
1) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia;
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu;
3) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
5) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów składa także formularz JEDZ dotyczący tych podmiotów. Formularz JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.
Formularz JEDZ dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.
6. Wykonawca składający JEDZ wypełnia:
Część II – identyfikacja Wykonawcy,
Część III – przesłanki wykluczenia,
Część IV – warunki udziału w postępowaniu
Część VI – podpisy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oleju napędowego. Waga 87

2. Cena benzyny. Waga 13

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
zakup paliwa
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.11.2016 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Listopad 2017.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.9.2016

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (środa, 28 września 2016, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 820
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji