Płock: Rewitalizacja zajezdni KM- Płock Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 278499 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (024) 3675167, faks 0243675114. Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmplock.eu I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zajezdni KM- Płock Sp. z o.o.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rewitalizacja zajezdni KM- Płock Sp. z o.o. obejmującego: 1) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej hali obsług-naprawczej nr 2 2) Roboty demontażowe instalacji sanitarnych w hali nr 2 3) Rozbiórka hali nr 2 4) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej hali obsług-naprawczej nr 3 5) Roboty demontażowe instalacji sanitarnych w hali nr 3 6) Rozbiórka hali nr 3 7) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w budynku magazynowym 8) Rozbiórka budynku magazynowego 9) Budowę nowej hali Obsługowo-naprawczej wraz z niezbędną infrastrukturą 10) Budowa wiaty na odpady 11) Wykonanie instalacji elektrycznych 12) Wykonanie instalacji wewnętrznych 13) Wykonanie instalacji sieci zewnętrznych 14) Dostarczenie i zamontowanie wyposażenia technologicznego hali 15) Zagospodarowanie terenu. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.44.30.00-4, 45.44.30.00-0, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.35.00.00-5, 45.45.00.00-6. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 150.000,00 zł III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 2.1. Spełnienie warunku, o którym mowa w ppkt 1.1.2. w SIWZ oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1.5. Ze złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegające na budowie budynku przeznaczonego do naprawy pojazdów wraz z zapleczem socjalno- biurowym o łącznej powierzchni zabudowy nie mniej niż 1000m2. 2.2. Spełnienie warunku, o którym mowa w ppkt 1.1.2. oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1.5 Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 2.2.1. Minimum jedno Stanowisko Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (OSKP) odebranej i dopuszczonej do użytkowania przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT), 2.2.2. Minimum jedno Stanowisko myjni szczotkowej wraz z infrastrukturą do podczyszczania ścieków myjni. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w każdej z następujących specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, drogowej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. W/w osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych) według Załącznika nr 8 do specyfikacji. Ostateczny Imienny wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, posiadania przez te osoby uprawnień nie mniejszych niż osoby wskazane w ofercie. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 3.1. Spełnienie warunku, o którym mowa w ppkt. 1.1.4. w SIWZ oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1.4. Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00 złotych. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Informację dotyczącą podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 6 Dowód wniesienia wadium Formularz oferty Tabelę elementów scalonych SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1.1. Zmiany podwykonawcy, na wiedzy i doświadczeniu którego opierał się Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( w oparciu o art. 26 ust.2a ustawy pzp). Zmiana podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia. 1.2. Zmiany osób, na wiedzy i doświadczeniu którego opierał się Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zmiana może nastąpić pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że nowa osoba spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowa osoba oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia. 1.3. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia : 1.3.1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji do realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; b) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 1.3.2. Zmiany organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego tj: a) Zmiana harmonogramu robót lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia. b) Zmiana zasad dokonywania odbiorów przedmiotu zamówienia, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. 1.4. Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie. 1.5. Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. -wystąpienia nieprzewidywalnych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), -trąby powietrznej, huraganu, gradobicia, pożaru, powodzi, 1.6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 1.7. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 1.8. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku: -konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, -konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych -wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp., -wystąpienia innych nieprzewidywalnych i uzasadnionych okoliczności -zmiany obowiązującej stawki VAT, z uwagi na zmianę przepisów w tym zakresie. 1.9. Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za zrealizowaną część umowy oraz wszystkie spełnione świadczenia. 2. Postanowienia z niniejszego rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kmplock.eu Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 - sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku braku dofinansowania przedmiotu umowy z powodu nie otrzymania środków, o które Zamawiający ubiega się w ramach inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (piątek, 20 grudnia 2013, godzina 14:24)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 848
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji