Płock: bieznikowanie opon bezdętkowych
Numer ogłoszenia: 173706 - 2008; data zamieszczenia: 28.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, fax 0243675114.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: bieznikowanie opon bezdętkowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżnikowanie opon bezdętkowych (CPV 25111320-1) 1) Opis przedmiotu zamówienia. . Szczegółowy zakres określają: - Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - Wzór bieżnika opon - załącznik nr 2 - Wzór projektu umowy - załącznik nr 3

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.11.13.20-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 2) Wykonali minimum 2 usługi bieżnikowania o wartości przekraczającej wartość oferty przetargowej w technologii na zimno okresie 3 ostatnich lat - 36 miesięcy przed terminem składania ofert -, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, należyte wykonanie. 3) Gwarantują przebieg opon na poziomie minimum 100.000 km 4) Udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3) wykaz wykonanych usług zawierający przynajmniej dwie dostawy wykonane w okresie 3 ostatnich lat - 36 miesięcy przed terminem składania ofert -, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, należyte wykonanie. załącznik nr 2 do siwz 4) aktualna informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 7) Oświadczenie że oferowane bieżniki są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 2 8) Termin gwarancji. 9) Warunki serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne 10) Wykonawca przedstawi również informacje o sposobie znakowania opon po regeneracji - stosowna symbolika i miejsce 11) Na dzień otwarcia ofert - Oferent jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu-loco magazyn - wzorcowy egzemplarz opony regenerowanej (w celu potwierdzenia spełnienia wymagań, oraz dla potrzeb oceny ofert na podstawie kryteriów, o których mowa w SIWZ) a) wzorcowy egzemplarz opony regenerowanej, zwrócony zostanie Oferentom z chwilą rozstrzygnięcia przetargu ( po podpisaniu umowy lub unieważnieniu przetargu) przez Zamawiającego, b) wzorcowy egzemplarz opony regenerowanej dostarczony przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana (oferta najkorzystniejsza), będzie zatrzymany przez Zamawiającego do końca trwania umowy i po zakończeniu jej trwania niezwłocznie mu zwrócony. c) kopię kwitu Pz potwierdzającego zdeponowanie wzorcowego egzemplarza opony regenerowanej .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 80
 • 2. zgodność bieżnika - 10
 • 3. gwarancja - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Komunikacji Miejskiej Płock Sp.z o.o. 09-400 Płock ul Przemysłowa 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2008 godzina 10:00, miejsce: siedziba Komunikacji Miejskiej Płock Sp.z o.o. 09-400 Płock ul Przemysłowa 17 - sekretariat Zarządu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 29 lipca 2008, godzina 07:53)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 779
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji