Ogłoszenie

1. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114.,  www.kmplock.eu ogłasza postępowanie przetargowe na dostawę druków biletowych. (CPV): 22.45.90.00-2.

2.Rodzaj zamówienia: dostawy.

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa druków biletowych

1. Bilety jednorazowe, 24 godzinne  i czasowe                           8.000.000 szt.       

2. Karnety                                                                                   60.000 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej oraz wariantowej

5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie należy zrealizować w terminie  12 miesięcy od daty podpisania umowy

Informacja na temat wadium: 3000 zł, Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10%

 6. WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych

b/ w ciągu ostatnich trzech lat wykonali minimum 3 dostawy druków biletowych dla gminnego transportu zbiorowego każda o wartości równej lub większej niż wartość oferty przetargowej

c) spełniają  wymagania  określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)       Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych

2)       Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

4)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5)       Wykaz  minimum 3 dostaw  wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat druków biletowych dla gminnego transportu zbiorowego każda o wartości równej lub  większej niż wartość oferty przetargowej  z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców (wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy.

7. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w KM- Płock Sp.z o.o.

8. KRYTERIA OCENY OFERT – Cena – 100%

9.  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kmplock.eu,  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17.

10. Termin składania ofert:

Do dnia 02.02.2012r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17.

11. Otwarcie ofert 

W  dniu  02.02.2012r. godzina 10:30 w sali nr 215

12. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

specyfikacja dostępna http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 19 stycznia 2012, godzina 09:23)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 732
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 19 stycznia 2012, godzina 11:24
  • Historia aktualizacji

  • 19 stycznia 2012, godzina 11:24 Aktualizacja danych