Płock: zakup autobusu miejskiegp
Numer ogłoszenia: 406258 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup autobusu miejskiegp.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Autobus ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2009 lub 2010 i musi posiadać homologację w dniu odbioru autobusu 2. Autobus ma umożliwiać jednorazowy przewóz minimum 95 osób w tym minimum 30 na miejscach siedzących. Długość autobusu11,5 -12 m. 3. Autobus ma być pojazdem niskopodłogowym na całej długości, trzydrzwiowym, wszystkie wejścia bezstopniowe, brak stopnia poprzecznego na całej długości autobusu. 4. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 5 5. Pozostałe parametry techniczne określa SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.14.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 112.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 20.000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy, tj. 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (przez posiadanie doświadczenia rozumie się spełnienie warunku określonego w punkcie 2); 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; tj, posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 1.000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dostarczyli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia minimum 10 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej o długości 11,5 - 12 m..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz warunków określonych w punkcie 1 rozdziale IX SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy, 1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy (dla podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki. 1.6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.7. Wykazu wykonanych dostaw (odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia) minimum 10 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów o długości 11,5 -12 m komunikacji miejskiej, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ). Dniem wszczęcia postępowania jest dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Zamówień Publicznych. Data ta zostanie podana przez Zamawiającego w ogłoszeniach umieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. 1.8. Dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie. 1.9. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min.1.000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o., 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o., 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 25 listopada 2009, godzina 12:34)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 691
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji