Zarząd Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.

 

ogłasza Konkurs na brokera ubezpieczeniowego

 

świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku

 

o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077, z póżn. zm.)

 

 

 

1.       Celem Konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Komunikacji Miejskiej – Płock  Sp. z o.o. oraz zawarcie nieodpłatnej umowy z wybranym brokerem na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

 

2.       Celem Ubezpieczenia będzie ubezpieczenie w szczególności ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC, AC i NW, mienia m.in. nieruchomości, ruchomości oraz innych wysokocennych składników majątku a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o.

 

3.       Do Konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

 

4.       Warunki Konkursu określa „Regulamin Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego”, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

5.       Oferty należy składać w sekretariacie spółki KM-Płock lub przesłać drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres:

 

Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.

 

ul. Przemysłowa 17,

 

09-400 Płock, pok. 217

 

z dopiskiem: ”Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego”.

 

6.       Termin składania ofert upływa w dniu 02 październik 2018r. godz.10.00

 

7.       Terminotwarcia złożonych ofert odbędzie się w dniu 02 październik 2018r. godz.10.30         w siedzibie Spółki p. 214

 

8.       Konkurs jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania Regulaminu Konkursu.

 

9.       Zarząd KM-Płock może zmienić ogłoszenie o Konkursie lub Regulamin, bez podania przyczyn, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.

 

10.   Zarząd KM-Płock może zakończyć lub odwołać Konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyn, nie dokonując wyboru oferenta.

 

11.   Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:

 

·         Jacek Woźnicki, e-mail: jacek.woznicki@kmplock.eu, tel. 24 367-51-67,

 

·         Elżbieta Bandurowicz, e-mail: elzbieta.bandurowicz@kmplock.eu, tel. 24 367-51-15

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 17 września 2018, godzina 10:58)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 695 241
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji