OGŁOSZENIE

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień

 

ogłasza przetarg nieograniczony na :” dostawę olejów”  

 

Szczegółowe parametry techniczne określa Specyfikacja techniczna. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie www.kmplock.eu , zakładka specyfikacje  

 

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 17, 09- 400 Płock pok. 217  w dniu 22.07.2014r. do godz. 10.00.

Kryteria oceny ofert:   cena - 100%.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
 www.kmplock.eu , w siedzibie Zamawiającego pok. 213, w godz. 07.00-15.00,

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 17 pok. 214 w dniu 22.07.2014r. o godz. 10.30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy   od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wadium – 3000,00 zł

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty, która jest szacowaną na dzień otwarcia ofert kwotą wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie usługi objętej niniejszym zamówieniem.

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Posiadają zatwierdzenia lub dopuszczenia następujących producentów Mercedes Benz, Man,  w przypadku oleju silnikowego.

 3. Znajdują się na listach ogłaszanych przez ZF i VOITH w przypadku olejów przekładniowych

  .

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1.Zamawiający żąda, aby każdy z wykonawców złożył wraz z ofertą następujące oświadczenia

 

1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

 1. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;

 2. Karta informacji technicznej do każdego produktu 

 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań  następujących producentów Mercedes Benz, Man,      w przypadku oleju silnikowego ( aprobaty, zatwierdzenia lub dopuszczenia)

 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań następujących producentów Voith, ZF w przypadku olejów przekładniowych (lista ,zatwierdzenia lub dopuszczenia)

 5. Informację dotyczącą przynależności  do grupy kapitałowej – załącznik nr 3

 

 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Grzegorz Kulpa                          tel. 367-51-50 sprawy merytoryczne

 

Jacek Woźnicki                          - tel. 367-51-67 sprawy formalno – prawne.

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (piątek, 11 lipca 2014, godzina 08:30)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 689
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji