Ogłoszenie

 

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114. www.kmplock.eu ogłasza postępowanie w trybie postępowania przetargu nieograniczonego na  zadanie pn: Budowa zaplecza socjalnego na pętli Medyczna

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest  "Budowa zaplecza socjalnego na pętli Medyczna"

 

 Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty  wariantowej

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

I zadanie – „Budowa zaplecza socjalnego na pętli Medyczna” - branża budowlana

 

II zadanie – „Budowa przyłączy/sieci zaplecza socjalnego na pętli Medyczna” - branża sanitarna i elektryczna.

 

 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

 

warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1)   nie podlegają wykluczeniu;

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

 

 

 

I zadanie – „Budowa zaplecza socjalnego na pętli Medyczna” - branża budowlana  - 45 dni od daty podpisania umowy.

 

II zadanie – „Budowa przyłączy/sieci zaplecza socjalnego na pętli Medyczna” - branża sanitarna i elektryczna-

 

40 dni od daty podpisania umowy.

 

.Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie.

 

 

 

Wadium – Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Kryteria wyboru ofert

 

CENA OFERTY    - 100%                                                          

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

1. Wymagane dokumenty

 

1.      W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1.1.      Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

 

2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

2.1.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3.

 

3.      Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

 

4.      Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.

 

4.1 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1

 

Termin składania ofert – 18.10.2019r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska – Płock Sp. z .o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

Otwarcie ofert - 18.10.2019r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Możliwość zmiany zapisów umowy

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

 

a)   jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT - dopuszcza się zmianę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT;

 

b) jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (m.in. zaistnienie siły wyższej, zmiany warunków atmosferycznych wpływających na wykonanie przedmiotu zamówienia) dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia;

 

c) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie;

 

d) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie.

 

Dokumenty przetargowe dostępne na stronie https://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 miesięcy temu (czwartek, 10 października 2019, godzina 14:25)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 752
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 października 2019, godzina 14:28
  • Historia aktualizacji

  • 10 października 2019, godzina 14:28 Aktualizacja danych