Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,   ogłasza postępowanie przetargowe na dostawę opon bezdętkowych 

Dostawa opon  bezdętkowych 

Opis przedmiotu zamówienia.

Opony winny być przeznaczone do eksploatowania w warunkach transportu zbiorowego miejskiego 

 

Opony bezdętkowe całostalowe miejskie ( city)

 

11 R  22,5                                                    szt.                                           40             

275 x 70 R 22,5                                           szt.                                         135  

295 x 80 R 22,5                                            szt.                                           30 

 

2) Dostawa w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia faxem.

3) Wykonawca winien odbierać nieodpłatnie złomowe ogumienie osobiście bądź przez wskazanego przez siebie odbiorcę

 

 

Specyfikację można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 213. lub ze strony www.km.ump.pl lub www.kmplock.eu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji  -31.07.2012

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f)    wykonali co najmniej 3 dostawy w okresie ostatnich 36 miesięcy przed  terminem składania ofert

h) Gwarantują przebieg opon na poziomie minimum 150.000 km

e) Udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

AKTUALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE WAŻNOŚĆ OFERTY.

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 1. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 2. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –  Prawo zamówień publicznych
 3. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;
 4. Formularz ofertowy

6.      wykaz wykonanych dostaw zawierający przynajmniej 3 dostawy wykonane w okresie 3 ostatnich lat (36 miesięcy przed terminem składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, zawierające informacje na temat gwarantowanego przebiegu opon bezdętkowych w warunkach miejskich na poziomie minimum 150.000 km – zgodnie z zaoferowanym typem opon w ofercie 

7.      oświadczenie Wykonawcy na temat stałości ceny – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny zgodnie z projektem umowy, przy czym pierwsza zmiana może nastąpić dopiero od 1 stycznia 2012 r.

8.      oświadczenie Wykonawcy  potwierdzające producenta opony oraz  wzór bieżnika opony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1.  Cena                                                                                                        65 %  znaczenie

2. Preferowany bieżnik                                                                                 30 %  znaczenie

3. Stałość ceny                                                                                               5 %  znaczenie

 

Termin składania ofert upływa dnia  2011.07.12 o godz. 10.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 217.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2011.07.12 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 215.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Grzegorz Kulpa tel. 24 367-51-50

Jacek Woźnicki tel. 24 367-51-67


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 04 lipca 2011, godzina 11:45)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 718
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 04 lipca 2011, godzina 11:46
 • Historia aktualizacji

 • 04 lipca 2011, godzina 11:46 Aktualizacja danych