Płock dnia 18.06.2015r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (024) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pn „ budowa systemu stacjonarnych automatów biletowych”

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest  Budowa systemu stacjonarnych automatów biletowych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować i uruchomić 2 stacjonarne automaty biletowe, jeden zlokalizowany będzie na przystanku autobusowym, jeden w galerii handlowej. Automaty muszą mieć zaprogramowaną taryfą aktualną na dzień montażu i uruchomienia danego stacjonarnego automatu biletowego. Szczegółowe parametry techniczne określa załącznik nr 2 do niniejszej  specyfikacji.

 

Montaż automatów stacjonarnych biletowych obejmuje wykonanie przez Wykonawcę prac budowlanych polegających na wykonaniu fundamentów, przyłączenie do sieci elektroenergetycznych. Zgody, pozwolenia wymagane przepisami prawa Zamawiający zobowiązuje się załatwić we własnym zakresie i na własny koszt.

 

 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza    do składania oferty częściowej, wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajdują się dobrej w sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 6. wykonali minimum 1 zamówienie polegające na dostawie montażu i uruchomieniu co najmniej 2 stacjonarnych automatów biletowych  dla komunikacji miejskiej

 

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

150 dni  od daty podpisania umowy

 

 

 

Wadium  nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium.

 

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o

 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

 1. formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji
 2. Oświadczenie wykonawcy , że oferowane automaty  spełniają wszystkie warunki techniczne  wymagane przez Zamawiającego
 3. Wykazu wykonanych dostaw (odpowiadających swoim rodzajem i wartością  dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia) minimum 1  zamówienia polegające na dostawie montażu i uruchomieniu co najmniej 2 stacjonarnych automatów biletowych  dla komunikacji miejskiej, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wg załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie
 4. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć szczegółowy opis  techniczny oferowanych automatów w wraz z podaniem nazwy, typu , producenta oraz potwierdzeniem spełniania wymagań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ

 

 

 

Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii

 

 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

 1. cena (koszt)                                   - 90%

 2. warunki gwarancji                           - 10%

   

  Termin składania ofert

  W dniu 30.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

   

  Otwarcie ofert

  W dniu 30.06.2015r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

   

  Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   

  http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 18 czerwca 2015, godzina 08:53)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 719
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji