Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (024) 3675167, faks 0243675114.  www.kmplock.eu ogłasza postępowanie przetargowe  na „wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa hali obsługowo naprawczej ”

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki „Komunikacja Miejska – Płock”  Sp. z o.o.  z dnia 29.01.2010r.

Przedmiotem zamówienia jest  „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa hali obsługowo-naprawczej” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień

a) 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

b) 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

c) 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

d) 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1.         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

a.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b.       posiadają wiedzę i doświadczenie;

c.       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d.       znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2.         O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy hali obsługowo naprawczej o specyfice identycznej lub zbliżonej do obiektu będącego przedmiotem zamówienia o powierzchni zabudowy pow. 2000m2.  Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu - wiedzy i doświadczeniu (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków):

a)      podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentu musi wynikać, ze usługi zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane należycie,

b)      zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami - w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/podmiotów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży Wykaz usług - zał. do SIWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie np. referencje, protokóły odbioru, opinia zamawiającego na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane. Ocena spełnienia warunku na podstawie analizy treści oświadczenia i dokumentów.

3.           Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w  specjalnościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym:

a)    architektonicznej – które wykonały min. 1 dokumentację projektową zagospodarowania terenu w związku z budową hali o specyfice identycznej lub zbliżonej do obiektu będącego przedmiotem zamówienia w technologii konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy  powyżej 2000m2.  Osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta zagospodarowania terenu,

b)    konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – które wykonały min. 1 dokumentację projektową budowy hali o specyfice identycznej lub zbliżonej do obiektu będącego przedmiotem zamówienia w technologii konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy  powyżej 2000m2.  Osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta budynku hali.

c)    instalacyjnej w tym:

-         w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowej oraz posiadająca doświadczenie zawodowe w projektowaniu – które wykonały min. 1 dokumentację projektową budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta sieci kanalizacyjnych i wodociągowej,

-         w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu – które wykonały min. 1 dokumentację projektową budowy lub przebudowy sieci i instalacji  elektrycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta sieci i instalacji elektrycznych,

-         w zakresie instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sprężonego powietrza, itp.

d)    technologii hal napraw i obsługi samochodów ciężarowych/autobusów – które wykonały min. 1 dokumentację projektową technologii hali napraw samochodów ciężarowych/autobusów. Osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta technologii.

e)    drogowej – które wykonały minimum 1 dokumentację projektową w branży drogowej przeznaczoną dla ruchu pojazdów ciężarowych. Osoba ta będzie pełnić funkcję projektanta dróg komunikacyjnych oraz miejsc postojowych.

 

Jeżeli Wykonawca (niezależnie od charakteru prawnego łączących stosunków z innymi podmiotami) polega na zasobach innych podmiotów - osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami. W szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego (tych) podmiotu (ów) do oddania mu do dyspozycji osób z uprawnieniami i doświadczeniem jak wskazano wyżej, na okres korzystania z tych osób przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się łączenie funkcji projektanta w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane uprawnienia i doświadczenie. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży Wykaz osób - zał. do SIWZ, oświadczenie o uprawnieniach - zał. do SIWZ. Ocena spełnienia warunku na podstawie analizy treści oświadczenia i dokumentów.

Termin wykonania

Zakończenie prac projektowych, złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wyłączeniem projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę: w maksymalnym terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Kryteria wyboru ofert- cena 100%

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1)     wykaz wykonanych dokumentacji projektowych budowy hali usługowej o specyfice identycznej lub zbliżonej do obiektu będącego przedmiotem zamówienia o powierzchni zabudowy pow. 2000m2 lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te  usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje, protokóły odbioru, opinia zamawiającego na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane.

2)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

3)  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

8) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a.                nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b.                nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3)       Forma dokumentów

1.        Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

2.        Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

3.        Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

Wadium – 4000 zł

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Termin składania ofert  -  19.02.2013 r. do godz. 10°° , miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

Otwarcie ofert    19.02.2013. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 06 lutego 2013, godzina 08:36)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 711
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji