PL-Płock: Systemy i serwery informacyjne

2011/S 244-395979

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 17
Osoba do kontaktów: Jacek Woźnicki
09-400 Płock
POLSKA
Tel.: +48 243675167
E-mail: jacek.woznicki@kmplock.eu
Faks: +48 243675114

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kmplock.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowe
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu„Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba Zamawiającego.

Kod NUTS PL121

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej obejmujący:
1) Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego wraz z kartami 20 000 szt.
2) Dostawa i montaż 100 autokomputerów w autobusach Zamawiającego
3) Dostawa i montaż 100 automatów biletowych w autobusach Zamawiającego
4) Dostawa i montaż informacji dźwiękowej w 30 autobusach Zamawiającego
Szczegółowe wymagania zostały określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie wymagań przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48800000, 48900000, 30211200, 48820000, 48813000, 48611000, 30210000, 48510000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 285 000,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN), przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych wyżej, wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. zamiast dokumentów:
3.1. o których mowa w pkt 2.2 - 2.4 i pkt. 2.6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
3.2. o których mowa w pkt. 2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał (zasoby) innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty, dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj. wymienione w punktach 2.1 – 2.6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia.
6. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w punktach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale konieczne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą ocenione łącznie.
7. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
8. Pozostałe wymagane dokumenty, jako załączniki do oferty
8.1. Do oceny składanej oferty oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ.
8.2. Szczegółowy opis, umożliwiający stwierdzenie spełnienia warunków SIWZ, zastosowanych rozwiązań, komponentów, baz danych, rozwiązań sieciowych i funkcjonalności systemów przewidzianych do realizacji zamówienia, a w szczególności: autokomputerów, automatów biletowych, serwerów i urządzeń komunikacyjnych.
8.3. Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty.
8.4. W przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom należy podać zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia.
8.5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego – lidera pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców – złożone w formie oryginału lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
9. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę wykonawcy.
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Rozdział VIII pkt1.1.1.f SIWZ - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 0000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Rozdział IX pkt. 1.3.SWIZ - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości 3 mln PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Rozdział VIII pkt1.1.
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie co najmniej 50 automatów biletowych
c) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie co najmniej 50 autokomputerów
d) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu systemu sprzedaży biletów lub pobierania opłat za pomocą elektronicznej karty bezstykowej obsługującego minimum 10 000 kart.
e) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Rozdział IX pkt. 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ rozdział IX pkt. 1.2. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.1.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.1.2012 - 10:30

Miejscowość:

Pok.217.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.12.2011
specyfikacja dostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_ustawa/

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 20 grudnia 2011, godzina 09:53)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 695 076
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 21 grudnia 2011, godzina 10:33
  • Historia aktualizacji

  • 21 grudnia 2011, godzina 10:33 Aktualizacja danych