Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 24  367-51-10, fax 24 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na  wykonanie Systemu  monitorowania węzła przesiadkowego

 

 

 

w ramach projektu

 

„Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

 

Zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie,  zainstalowanie i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Węzła Przesiadkowego znajdującego się na terenie  znajdującego się na ul. Jachowicza 40, składającego się z 4 punktów kamerowych i niezbędnego wyposażenia służącego do rejestracji materiału  – spełniającego wymienione w dalszej części specyfikacji wymagania szczegółowe oraz posiadającego parametry techniczne nie niższe niż podane w Zestawieniu Parametrów Technicznych, które stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

1) Wykonanie projektu (koncepcji) technicznego przedmiotu zamówienia.

 

2) Koncepcja techniczna powinna zawierać:

 

 1. opis proponowanego rozwiązania technicznego,

 2. schemat blokowy i funkcjonalny systemu,

 3. zestawienie urządzeń wraz z podaniem parametrów technicznych,

 

3) Roboty w branży teletechnicznej i elektrycznej.

 

4)  Dostawę następujących elementów zamówienia, spełniających wymagania zawarte w Zestawieniu Parametrów Technicznych:

 

 1. 4 kamer obrotowych,

 2. rejestratora video wraz z 2 dyskami SATA min. 2TB zainstalowanymi w wymienialnej kieszeni,

 3. urządzenia podtrzymującego zasilanie (UPS),

 4. 2 szt. dysków SATA o poj. 2TB wraz z kieszenią (służących do wymiany w przypadku konieczności zabezpieczenia dysków z rejestratora),

 5. 2 szt. pendrve’ów USB 3.0 o pojemności 64GB dla obsługi.

   

 

3. Wymagania Zamawiającego:

 

1) Wskazane jest, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu zapoznania się z zakresem prac                  i warunkami ich wykonania,

 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich niezbędnych koncesji oraz zezwoleń dotyczących zgodnego z prawem instalowania i użytkowania proponowanych urządzeń (jeśli są wymagane prawem).

 

3) Wybudowany System monitoringu zostanie oddany do eksploatacji w dniu 15 maja 2014r.

 

4) Wszystkie roboty teletechniczne należy prowadzić w oparciu o obowiązujące normy, przepisy, zgodnie               z polskim prawem budowlanym, polskimi normami i normami branżowymi.

 

5) Przedmiot zamówienia wraz z robotami dodatkowymi należy wykonać z własnych materiałów i własnym staraniem Wykonawcy.

 

6)  Zamawiający informuje, że przedmiot przetargu musi spełniać wymienione poniżej Wymagania szczegółowe.

 

 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • posiadają wiedzę i doświadczenie;

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

    

 

 1. Ocena spełniania warunków udziału  postępowaniu.

 

 1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków.

 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń  i dokumentów z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia

 3. Wykonawca, który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych) podlega wykluczeniu z postępowania.

   

  Termin wykonania zamówienia

 

15.05.2014r.

 

Kryteria wyboru ofert- cena 100%

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. Wymagane dokumenty


 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 4. Informacja wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2 d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Formularz oferty.

 6. Koncepcja techniczna powinna zawierać:

 

 1. opis proponowanego rozwiązania technicznego,

 2. schemat blokowy i funkcjonalny systemu,

 3. zestawienie urządzeń wraz z podaniem nazwy i parametrów technicznych.

 

 

 

Termin składania ofert  - 15.04.2014r. godzina 10:00, miejsce:  Komunikacja Miejska – Płock         Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert  - 15.04.2014r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.,        09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 03 kwietnia 2014, godzina 13:01)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 721
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji