Płock: zakup olejów i środków smarnych
Numer ogłoszenia: 340424 - 2009; data zamieszczenia: 01.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup olejów i środków smarnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oleje i środki smarne 1. Olej silnikowy mineralny CG -4 SHPD SAE 15W/40 22 500L 2. Olej silnikowy półsyntetyczny 10 W 40 5000 L 3. Olej przekładniowy 80 W/90 2000 L 4. Olej przekładniowy syntetyczny do przekładni automatycznych 2200 L 5 Olej przekładniowy do przekładni kierowniczych autobusowych 1000 L 6. Smar wielofunkcyjny 800 kg 7 Smar do układu centralnego smarowania 150 kg Szczegółowe parametry techniczne określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.11.00-2, 09.21.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 5000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Posiadają zatwierdzenia lub dopuszczenia następujących producentów Mercedes Benz, Man, w przypadku oleju silnikowego. 3) Posiadają zatwierdzenia lub dopuszczenia następujących producentów Voith, ZF w przypadku olejów przekładniowych. 4) Posiadają zatwierdzenia lub dopuszczenia następujących producentów Vogel, GROENEVELD w przypadku smarów do układów centralnego smarowania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający żąda, aby każdy z wykonawców złożył wraz z ofertą następujące oświadczenia 1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów jeżeli w niniejszym postępowaniu występują wspólnie (składają jedną ofertę), 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych; 4. Dokładny opis parametrów - karta charakterystyki produktu 5. Świadectwo jakości wszystkich oferowanych produktów. 6. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań następujących producentów Mercedes Benz, Man w przypadku oleju silnikowego (zatwierdzenia lub dopuszczenia) 7. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań następujących producentów Voith, ZF w przypadku olejów przekładniowych (zatwierdzenia lub dopuszczenia) 8. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań Vogel, GROENEVELD w przypadku smarów do układów centralnego smarowania (zatwierdzenia lub dopuszczenia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o., 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o., 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 01 października 2009, godzina 08:51)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 727
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji