Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę opon bezdętkowych

 

 Opony winny być przeznaczone do eksploatowania w warunkach transportu zbiorowego miejskiego

 

Opony bezdętkowe całostalowe miejskie ( city)

 

275 x 70 R 22,5 szt. 110

 

295 x 80 R 22,5 szt. 10

 

Dostawa opon realizowana będzie w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia faxem lub mail.

 

Przedmiot zamówienia nastąpi do siedziby Zamawiającego do pomieszczeń magazynowych.

 

Specyfikację dostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji - 12 m-cy do daty podpisania umowy

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

2. posiadają wiedzę i doświadczenie:

 

a) wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 dostaw objętych niniejszym zamówieniem (dostawa opon do autobusów) o łącznej wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto - załącznik Nr 2,

 

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

4. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

AKTUALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE WAŻNOŚĆ OFERTY.

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 

3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 2 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały lub wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie przynajmniej 2 dostaw opon do autobusów, o łącznej wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto.

 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do formularza ofertowego

 

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do formularza ofertowego;

 

6. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2 d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 5.

 

7. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające producenta opony oraz wzór bieżnika opony zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

8. Parafowany na każdej stronie projekt umowy – załącznik nr 7

 

9. Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego żąda także złożenia wraz z ofertą

 

a) dokumenty potwierdzające, że oferowane opony spełniają normę PN-84/C-94300;

 

b) świadectwa homologacji oferowanych opon wydanych zgodnie z Regulaminem nr 54 EKG ONZ.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

1. Cena 60 % znaczenie

 

2. Preferowany bieżnik 40 % znaczenie

 

Termin składania ofert upływa dnia 2016.04.28 o godz. 10.00

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 217.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2016.04.28 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 215.

 

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

 

Grzegorz Kulpa tel. 24 367-51-50

 

Jacek Woźnicki tel. 24 367-51-67

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (środa, 20 kwietnia 2016, godzina 10:06)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 760
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji